Commissie behandelt Kaderbrief in twee delen

Dit item is verlopen op 20-06-2011.

20 mei 2011 - De leden van de commissie Middelen en Economie hebben donderdag 19 mei na de bespreking van het financiële deel van de Kaderbrief 2011 besloten om het hoofdstuk over het beleid volgende maand te behandelen.

De Kaderbrief die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, geeft een beeld van hoe Delft er financieel voorstaat en welk beleid het college de komende tijd wil uitvoeren. De gemeenteraad stelt met de brief vast hoeveel geld er in grote lijnen nodig is om dat beleid uit te voeren. De Kaderbrief 2011 vormt de opmaat voor de programmabegroting voor 2012 die de raad in november vaststelt. De financiële vooruitzichten zijn niet gunstig, maar zijn volgens de meeste fracties wel duidelijk op papier gezet. Delft moet in totaal 34,6 miljoen euro bezuinigen. 

In hun inspraakreacties pleitten vertegenwoordigers van de Wmo-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning) , de SW-raad (Sociale Werkvoorziening) en het Panel Werk en Inkomen voor het ontzien van de zorgvragers en zorgdragers en de zwakkeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Eén inspreker, een inwoner van Delft, rekende de commissie voor dat de bezuinigingen opgelost zijn wanneer iedereen 20 cent per dag betaalt. Hij stelde voor dat mensen die meer kunnen betalen, dat doen voor bewoners die dat niet kunnen. Frank Koenen van de Nieuwe Academie pleitte voor meer vertrouwen in, meer vrijheid voor en minder toezicht op initiatieven van de Delftenaren. 

De fracties namen in deze eerste termijn de financiële kant van de Kaderbrief onder de loep. D66 stelde ondermeer voor om in de belastingtarieven, naast de één- en meerpersoonshuishoudens, ook een categorie van tweepersoonshuishoudens te overwegen. GroenLinks vroeg financieel wethouder Lucas Vokurka de bezuinigingen integraal te bekijken om te voorkomen dat de rekening bij de sociaal zwakkeren komt te liggen. De ChristenUnie, D66, VVD en CDA gaven aan geen voorstander te zijn van verhogingen op de OZB. STIP benadrukte tevreden te zijn over de Kaderbrief. 

Volgens de SP is de oorzaak van de bezuinigingen vooral te vinden in het kabinetsbeleid en het wangedrag van bankiers. De fractie kondigde aan bij de begroting net als in 2010 met alternatieve voorstellen te komen om tot een socialer beleid te komen. De VVD uitte haar zorgen dat 20% van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen nog niet is ingevuld en dat de weerstandscapaciteit van de gemeente met 2,2 miljoen te laag is om tegenvallers op te vangen. 

Stadsbelangen en Leefbaar Delft zetten vraagtekens bij de bouw van het nieuwe stadskantoor. Wat Leefbaar Delft betreft kan dat gebouw fors kleiner worden. Stadsbelangen vroeg het college de financiële consequenties van al dan niet bouwen verder in kaart te brengen en om ook aan goedkopere varianten te denken. Ook overweegt Stadsbelangen een amendement in te dienen om de verbouwing van de bestuursetage in de Torenhove niet uit een reserve maar uit de collegebegroting te betalen. 

De PvdA benadrukte haar zorgen over de geringe omvang van het weerstandsvermogen, maar zag in de Kaderbrief ook intenties van het college om Delft financieel gezond te houden, zo sociaal mogelijk te bezuinigen en economische kansen te benutten. Van Onafhankelijk Delft mag er bezuinigd worden op de middelen voor expats. 

Wethouder Vokurka liet weten blij te zijn dat de commissie beseft dat er fors bezuinigd moet worden. De wethouder lichtte toe dat de voorstellen zoveel mogelijk in overleg met de stad tot stand zijn gekomen en dat het college er alles aan doet om de pijn evenwichtig te verdelen zonder de Delftse ambities om de kenniseconomie te ontwikkelen uit het oog te verliezen. Hij beaamde dat het weerstandsvermogen van Delft laag is, maar wees erop dat bij de programmabegroting nadere voorstellen volgen om de financiële positie te versterken. 

Op de vragen vanuit de commissie over het nieuwe stadskantoor antwoordde wethouder Milène Junius dat daar in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op 16 juni a.s. nader bij stil kan worden gestaan. Dit, omdat de hierbij behorende stukken voor die commissie staan gepland. 
 

Pagina opties