Commissie balanceert tussen muziekgenot en overlast

Dit item is verlopen op 29-07-2018.
29 juni 2018 - Het debat over de Delftse geluidsregels in de extra overlegvergadering van de commissie Algemeen bewoog zich op donderdag 28 juni tussen mensen die plezier beleven aan muziek en mensen die er overlast van ondervinden.

Aanleiding voor het debat waren verschillende burgerbrieven en de reactie van het college daarop over de regeling incidentele festiviteiten. De regeling die past binnen de landelijke regelgeving werd vorig jaar na overleg tussen gemeente, de Omgevingsdienst Haaglanden, ondernemers en bewoners opgerekt. De regeling had al een 12-puntensysteem voor uitsluitend binnen-activiteiten. De nieuwe regeling geeft ondernemers de mogelijkheid om een incidentele festiviteit ook buiten te houden. Dat kost dan wel meer punten, ook als een evenement vanwege slecht weer wordt afgelast.

Petitie

Inspreker Guus Mentink stelde dat het puntensysteem niet werkt en dat het een beperking is voor de horecaondernemers en muzikanten. Hij sprak de vrees uit dat Delft een slaapstad wordt. Die woorden zette hij kracht bij met 385 handtekeningen onder de petitie Geluidsregels in Delft moeten snel bijgesteld worden. Daarbij werd hij tevens gesteund door drie andere insprekers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een pleidooi hielden om Delft een levendige en bruisende stad te laten zijn waar mensen graag naar toe komen om ook van muziek op het terras te genieten. Mentink overhandigde de handtekeningen aan het eind van zijn betoog aan commissievoorzitter Matthias Floor en burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Herzien

In het debat liet de SP weten dat wat die partij betreft de regeling zo snel mogelijk op de schop moet. De SP pleitte voor het herzien van het puntensysteem, muziek met een laag volume altijd toe te staan en een snelle evaluatie van de regeling om te voorkomen dat Delft een stille zomer krijgt. STIP pleitte voor een brede evaluatie, waarbij voor- en tegenstanders worden betrokken en daarnaast voor het verkorten van de aanvraagtermijn om gebruik te maken van de regeling. Die bedraagt nu twee weken, maar als het twee weken slecht weer is, kost het punten ook als de festiviteit niet kan doorgaan. Meer fracties vonden dat die weeffout in de regeling snel hersteld moet worden.

Opschorten

Stadsbelangen Delft zou de regeling het liefst opschorten. Het CDA juist niet. Die partij wil dat de regeling wordt uitgevoerd zoals die is bedoeld en dat er aan het eind van het jaar een evaluatie volgt. De PvdA deelde dat standpunt. Volgens de VVD moeten de regels worden gehandhaafd en moet er worden overlegd als die regels blijken te knellen. D66 vindt eveneens dat het nieuwe beleid een kans moet krijgen en dat eventuele foutjes in dat beleid hersteld moeten worden. De ChristenUnie sloot zich aan bij de VVD en vindt eveneens dat partijen moeten praten over de regels, maar dat in eerste instantie vastgehouden moet worden aan het beleid. Ook GroenLinks wil de evaluatie afwachten. Onafhankelijk Delft pleitte net als Stadsbelangen Delft voor het opschorten van het 12-puntensysteem.

Scherper

Burgemeester Van Bijsterveldt wees de commissie op de totstandkoming van de regeling en de wens van de raad eind vorig jaar om scherper op geluid te handhaven. Tot boetes heeft dat nog niet geleid. Daarnaast legde ze uit dat de regeling niet opgeschort kan worden, omdat Delft aan de milieuwet moet voldoen. Binnen die wet worden de regels gehandhaafd en zijn de regels al ruimer dan in andere steden. Wel beloofde ze de commissie dat ze gaat kijken hoe het puntensysteem zo kan worden aangepast dat ondernemers bij een afgelasting hun ‘ongebruikte’ punten niet kwijt zijn. Ook raadde ze Koninklijke Horeca Nederland aan in overleg met de bewoners de aanvraagtermijn te bespreken. Ook liet ze de commissie weten geen problemen te hebben met het verbreden van de evaluatie waarin de diverse standpunten worden meegenomen.

Aan het eind van het debat zeiden SP en Onafhankelijk Delft dat ze moties overwegen. Die kunnen worden ingediend in de eerstvolgende raadsvergadering op donderdag 5 juli.

Stookkosten

Nagenoeg alle fracties drongen er bij wethouder Karin Schrederhof op aan om met Woonbron te overleggen over een oplossing voor de flatbewoners in Poptahof die torenhoge rekeningen kregen voor de stookkosten. De commissie besprak een notitie van de SP die zich sterk heeft gemaakt voor de gedupeerde bewoners. In de notie worden verschillende technische oorzaken en achterstallig onderhoud genoemd als oorzaken van de hoge rekeningen.

Namens de bewoners vertelden Tilly Kaisiepo, Fatima Polat en Michel Thijs de commissie hun verhaal. Kaisiepo wees de commissie op de jaren geleden gemaakte afspraken tussen de gemeente en Woonbron om de buurt op te knappen. Door de woningcrisis hield Woonbron daar in 2011 mee op en wonen de bewoners volgens Kaisiepo nog steeds in een flat die toen al niet meer aan de eisen voldeed. Polat somde technische en onderhoudsproblemen op en Thijs liet weten dat de bewoners teleurgesteld zijn in Woonbron, omdat de corporatie niet in gesprek wil over de problemen.

Dat gesprek gaat er misschien niet met de bewoners komen, maar wel met wethouder Schrederhof. Zij kondigde aan dat ze volgende week met de woningcorporaties, waaronder Woonbron, rond de tafel zit om te praten over de prestatieafspraken. Ze benadrukte dat zaken als verduurzaming, de energietransitie en hoge stookkosten ook onderwerp van gesprek zijn.

Verschillende partijen waaronder de PvdA en GroenLinks spraken er ook schande van dat bewoners schijnbaar deurwaarders aan de deur hebben gekregen. Ook daarover wil de wethouder duidelijkheid. De SP was vooral tevreden met de mededeling van de wethouder dat Woonbron heeft besloten om onafhankelijk onderzoek te doen naar de problemen met de stookkosten in Poptahof. De wethouder zei verder dat de rol van de gemeente beperkt is en dat huurders vooral moeten aankloppen bij de huurcommissie en de geschillencommissie. Wethouder Schrederhof zegde toe dat ze de commissie zal rapporteren over de uitkomsten van haar gesprek met de corporaties.

Omleiding

Als de Sebastiaansbrug in 2019 een jaar lang vanwege de renovatie dicht is, moeten de bussen omrijden. Om ervoor te zorgen dat het omleidingsplan door vervoerder Connexxion en het projectbureau Sebastiaansbrug kan worden uitgewerkt, besprak de commissie de voorgestelde omleidingsroute voor de bus door de binnenstad. Het college wil onder meer geen bus meer door de binnenstad na 22.30 uur laten rijden door lijn 61 en 66 te combineren.

Een meerderheid van de commissie kon zich vinden in dat advies. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er helemaal geen grote bussen meer door de binnenstad van Delft rijden. De wens om de binnenstad bereikbaar te houden met slimme vervoersoplossingen werd door diverse partijen, waaronder PvdA en STIP op tafel gelegd. Het onderwerp wordt verder niet in de komende raadsvergadering besproken.
 

Pagina opties