Commissie Algemeen scherpt zienswijzen aan

Dit item is verlopen op 29-06-2019.
29 mei 2019 – In de vergadering van de commissie Algemeen zijn de fracties op dinsdag 28 mei tot gezamenlijke Delftse standpunten gekomen over de verschillende ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt.

In de procedurevergadering stelden de fracties vast dat de conceptzienswijzen van het college op de meerjarenbegroting Omgevingsdienst Haaglanden ODH 2020-2023, meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 2020-2023, ontwerpbegroting Regionale Belasting Groep en ontwerpbegroting GRB Delft-Rijswijk namens de raad ongewijzigd verzonden kunnen worden.

In de overlegvergadering werden de tekstvoorstellen besproken die enkele partijen namens de raad wilden opnemen in de conceptzienswijzen van het college op de begrotingsvoorstellen van de GR GGD en Veilig Thuis VT Haaglanden, GR Inkoopbureau H10, Avalex en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

GGD

Met instemming van alle fracties en geen bezwaar van wethouder Karin Schrederhof werd op verzoek van GroenLinks in de reactie op de begrotingsplannen van de GGD en Veilig Thuis opgenomen dat de gemeenschappelijke gezondheidsdienst indicatoren in de begroting opneemt om het realiseren van de gestelde doelen meetbaar te maken.

Diverse fracties deelden met STIP de zorg over de stabiliteit van de gemeenschappelijke regeling waar Veilig Thuis nu ook onderdeel van is. De wethouder verzekerde de fracties dat de GGD een stabiele organisatie is en dat Veilig Thuis daar naartoe werkt. Dat gebeurt volgens de wethouder in een periode, waarin het aantal meldingen toeneemt. Ze zei juist daarom de bedrijfsvoering van Veilig Thuis met rust te willen laten. Op de resultaten gaat wel gestuurd worden aan de hand van kwartaalrapportages die de wethouder beloofde te delen met de raad.

H10

De ChristenUnie kwam bij de conceptzienswijze van het college op de conceptbegroting van Inkoopbureau H10 met drie tekstsuggesties, waaraan wethouder Hatte van der Woude nog wat gaat sleutelen. Alle partijen waren het met de ChristenUnie eens dat het geld dat Delft betaalt aan het inkoopbureau zoveel mogelijk naar jeugdzorg moet gaan en dat de kosten van het inkoopbureau omlaag moeten. Naast kostenverlaging wordt na de suggesties van de ChristenUnie in de zienswijze ook scherper aandacht gevraagd voor kostenbeheersing door het gezamenlijke inkoopbureau en het aanpassen van de deelnemersbijdrage als afwijkende keuzes van gemeenten leiden tot extra kosten.

Avalex

In de zienswijze op de begroting van Avalex nam de commissie het tekstvoorstel van het CDA over om van het bestuur van Avalex te verwachten dat het actief inzet op het beperken van de kosten.

De suggestie van de VVD om in de zienswijze ook aandacht te vragen voor de vraag of de investeringen in ‘het nieuwe inzamelen’ op basis van de verwachte opbrengsten te billijken zijn, werd niet overgenomen in de Delftse zienswijze. De VVD trok het tekstvoorstel in, nadat een meerderheid van de fracties zich had uitgesproken om die vraag te stellen in het debat over de evaluatie van het nieuwe inzamelen. De VVD drong bij wethouder Martina Huijsmans aan op cijfers die een zinvolle discussie over bron- of na-scheiding mogelijk maken en kreeg daarbij bijval van D66. Wat Stadsbelangen Delft betreft, mag na-scheiding direct worden ingevoerd en stapt Delft uit de gemeenschappelijke afvalregeling. De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks zien liever dat Avalex zijn best doet om van het nieuwe inzamelen een succes te maken. Dat moet volgens de VVD dan wel uit de cijfers blijken. Wethouder Huijsmans herinnerde de commissie eraan dat de raad zelf heeft ingestemd met het nieuwe inzamelen dat tot nu toe in twee wijken in Delft is ingevoerd.

Ze beloofde de commissie dat Delft er bij het Avalex-bestuur op aan blijft dringen om voldoende cijfermateriaal aan te leveren. De evaluatie over het nieuwe inzamelen ontvangt de raad nog voor deze zomer.

Metropoolregio

In de vorige commissievergadering vroeg de ChristenUnie al aandacht voor het openbaar vervoer dat vanaf 1 augustus wordt verzorgd door busvervoerder EBS. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag regelt de aanbesteding van het openbaar vervoer in onder meer de regio Haaglanden. EBS maakte al bekend dat in Delft buslijnen 33 en 62 gaan verdwijnen en dat er op deze routes op aanvraag een Delfthopper gaat rijden. De ChristenUnie wilde in de zienswijze opnemen dat Delft altijd in het oog houdt dat er een dekkend netwerk van OV in alle wijken van de stad moet zijn. Die tekstsuggestie werd, na een debat over de vraag wat een dekkend netwerk is en of de zienswijze de juiste plek is voor een politiek statement, door de ChristenUnie ingetrokken.

De meeste fracties konden zich vinden in de reactie van wethouder Huijsmans. Zij kondigde aan dat de schriftelijke vragen die de ChristenUnie over dit onderwerp stelde deels beantwoord zijn in een brief die het college binnenkort naar de raad stuurt. De commissie kan er dan verder over praten.

Pagina opties