Commissie adviseert over veiligheidsprioriteiten

Dit item is verlopen op 11-04-2019.
11 maart 2019 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt in de overlegvergadering op donderdag 14 maart het voorstel Prioriteiten veiligheidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan een veilig Delft’.

Het Delftse veiligheidsbeleid wordt om de vier jaar tegen het licht gehouden. De gemeenteraad stelt de doelen en prioriteiten van het veiligheidsbeleid vast. Het college stelt voor om de aandacht de komende vier jaar vooral te richten op ingrijpende delicten (high impact crimes) en fietsendiefstal, overlast, veiligheidsbeleving, ondermijning plus radicalisering en polarisatie. De commissie wordt gevraagd de raad over het voorstel te adviseren, zodat het in de raadsvergadering op donderdag 28 maart kan worden vastgesteld.

De commissie buigt zich in deze vergadering verder over de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 en het voorstel van het fractievoorzittersoverleg over de Verantwoording fractievergoedingen 2017.

In deze vergadering wordt bovendien gesproken over de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur; direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. Voorafgaand aan die vergadering vindt vanaf 19.45 uur het Delfts Kwartiertje plaats, waarin fracties vragen kunnen stellen aan de collegeleden.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties