College vindt steun voor verder bezuinigen

Dit item is verlopen op 27-07-2014.
26 juni 2014 - De eerste Kaderbrief 2014-2018 van het nieuwe college is donderdag 26 juni in de commissie Algemeen redelijk positief ontvangen. Nagenoeg alle fracties waren het met het college eens dat er komende jaren een blijvende noodzaak is om te bezuinigen.

Het college schrijft in de kaderbrief dat tot en met 2018 rekening moet worden gehouden met een verslechtering van het begrotingssaldo van circa 9 tot 18 miljoen euro. In de programmabegroting die de raad vorig jaar heeft vastgesteld, stond al een taakstelling voor de komende jaren van 12 miljoen euro. De totale opgave om in 2018 tot bijna 30 miljoen euro te bezuinigen werd in navolging van het college door de meeste fracties als zeer fors omschreven.

Risico’s

Waar het college die miljoenen gaat vinden, wordt in september duidelijk wanneer het Meetbaar Bestuursprogramma gereed is en de raad de programmabegroting krijgt aangeboden van het college. Naast het delen van de zorgen over de financiële risico’s die de gemeente onder meer loopt met grote projecten zoals de Spoorzone en de Sebastiaansbrug werd het college door de fracties ook gewezen op richtingen waar mogelijke bezuinigingen te vinden zijn.

Wat het CDA betreft, moet de gemeente bezuinigen op stenen en niet op mensen.  Het college moet volgens het CDA ook naar zichzelf kijken, omdat de vorig jaar voorziene inkrimping van het college  niet is doorgevoerd, waardoor een gat van 150.000 euro is ontstaan dat vooralsnog niet is ingevuld. Ook Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen wezen het college daarop.

Kenniseconomie

Voor de coalitiepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartij Stadsbelangen is het belangrijk dat de inwoners de komende tijd wat te zeggen krijgen over de invulling van de bezuinigingen. De VVD wees op de financiële risico’s en uitte de wens tot verlaging van de lokale lasten, zodra het kan. Kritische opmerkingen over de kenniseconomie en wat die al dan niet oplevert, kwamen uit de oppositiehoek met name van SP , ChristenUnie en Stadsbelangen. Van Stadsbelangen mogen succesvolle bedrijven die startgeld ontvangen van de gemeente financieel wel wat terugdoen voor de stad. STIP daarentegen pleitte voor het verder versterken van de kenniseconomie, omdat dat beleid werkgelegenheid oplevert voor alle Delftenaren. GroenLinks benadrukte dat het daarbij van belang is dat alle lagen van de Delftse bevolking daarvan profiteren.

Voorzieningen

Volgens de SP hebben huidige en vorige colleges er een financiële puinhoop van gemaakt en dreigen de financiële risico’s vooral bij grondexploitaties de stad boven het hoofd te groeien. Een aanpak uit Nijmegen zou daarbij volgens deze fractie soelaas kunnen bieden. Ook hekelde de partij de bezuinigingen op voorzieningen als de bibliotheek en de kinderboerderijen.  De PvdA wees de SP erop dat zij in veel gevallen ook voor de grondexploitaties had gestemd en dat niemand de voortdurende crisis heeft kunnen voorzien. De PvdA noemde voortzetting van het strenge financiële beleid dan ook verstandig en wees net als GroenLinks op het belang van het inzichtelijk maken van de effecten van dit beleid op de inwoners van Delft. Als het aan de ChristenUnie ligt, moet het college de kaasschaaf laten liggen maar de komende jaren stevige keuzes maken en zich daarbij richten op de kerntaken van de gemeente. Bezuinigingen mogen daarom volgens de fractie zeker niet ten koste gaan van de openingstijden van de bibliotheek of van het onderhoud aan wegen, maar moeten gezocht worden in budgetten voor evenementen en de kenniseconomie.

Gesprek

Hierna gaven alle collegeleden een reactie op de inbreng van de commissie. Wethouder van financiën Aletta Hekker liet de commissie daarbij weten dat de begroting op dit moment op alle punten wordt doorgelicht. Ook de hele gemeentelijke organisatie wordt door de molen gehaald, waarbij er geen taboes zijn. Daarbij kijkt het college ook naar de eigen kosten. Kort na de zomer gaat het college in gesprek met de stad over de invulling van het bestuursprogramma en de programmabegroting 2015. Op verzoek van GroenLinks beloofde de wethouder een benchmark van gemeenten ook aan de raad ter beschikking te stellen. Wethouder Ferrie Förster liet weten dat hij met DOK in gesprek is om de bezuinigingen voor 2017 gezamenlijk een invulling te geven, waardoor het niet verstandig is nu al allerlei kaders daarover vast te leggen.

Moties

Het CDA gaf aan moties te overwegen om de kosten voor een extra wethouder ook voor het lopende jaar al financieel te dekken en over de structurele subsidie aan YES!Delft. De PvdA gaf aan een motie over kostendekkende tarieven te overwegen. De Kaderbrief is geagendeerd voor de bespreekagenda van de komende raadsvergadering.

 

Pagina opties