College neemt zorgen Arboretum deels weg

Dit item is verlopen op 12-03-2014.
12 februari 2014 – Een toelichting van wethouder Stephan Brandligt over het toekomstig beheer van het Arboretum-Heempark heeft de zorgen in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid bijna helemaal weggenomen.

In de overlegvergadering van dinsdag 11 februari  werd op verzoek van de SP gesproken over de briefwisseling tussen de niet-ambtelijke leden van de werkgroep Arboretum-Heempark en het college. De werkgroep uitte in de brief haar zorg over de voorgenomen veranderingen in het beheer van het park. Inspreker Pieter van Mourik zei te vrezen voor het verdwijnen van de gemeentelijke expertise, als het beheer wordt overgedragen aan een private partij.

Beheersplan

Wethouder Brandligt maakte duidelijk dat het beheersplan dat in 2011 voor het park door de raad is vastgesteld, uitgevoerd blijft worden zoals is afgesproken. Ook is het niet zo volgens de wethouder dat de uitvoerende mensen van de gemeente worden wegbezuinigd. Zij blijven. De gemeente bezuinigt wel op de aansturing van de vrijwilligers. Die taak wordt overgedragen aan een private partij van vijf ondernemers waarmee op dit moment afspraken worden gemaakt.

Voor nagenoeg de hele commissie was dat antwoord voldoende. De SP die in de commissievergadering ook de voorgenomen sluiting van het hertenkamp in de Delftse Hout en de dierenweide in de Hof van Delft aan de orde stelde, overweegt in de raadsvergadering van 6 maart een motie over deze onderwerpen in te dienen.

Syriëgangers

Datzelfde is ook Onafhankelijk Delft van plan bij het onderwerp Syriëgangers. In de overlegvergadering besprak de commissie een brief van het college, waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente probeert te voorkomen dat jonge Delftenaren als jihadstrijder naar Syrië vertrekken en hoe zij bij terugkeer worden ontvangen.

Burgemeester Bas Verkerk legde uit dat de terugkeerders scherp in de gaten worden gehouden. Het openbaar ministerie onderzoekt of zij strafbare feiten hebben gepleegd. En als daar bewijs voor is, worden ze gearresteerd door de politie. De gemeente heeft FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken ingeschakeld om samen met de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in de moskee met de jongeren in Delft het gesprek aan te gaan en hen weerbaar te maken

Die aanpak werkt, beaamden CDA en GroenLinks. Onafhankelijk Delft zei het niet eens te zijn met de gekozen aanpak en zette vraagtekens bij het onderzoek van het OM. Onafhankelijk Delft zou liever zien dat de nazorg aan terugkeerders pas begint als blijkt dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd. De fractie overweegt hierover een motie in te dienen in de komende raadsvergadering.

Milieuzone

Bij de behandeling van de collegebrief over de uitgestelde evaluatie van de effectiviteit van de milieuzone werden voornamelijk vragen gesteld over de handhaving en mogelijke aanscherping van de zone. Veel kan de gemeente op dat gebied niet doen, omdat de afspraken over het instellen van een milieuzone landelijke zijn gemaakt. Het college richt zich in de brief op het uiteenzetten van de noodzaak van de milieuzone, de handhaving ervan en de aanpak van de evaluatie in de toekomst.

Green Village

Voorafgaand aan de commissievergadering werden twee presentaties gegeven. De commissie kreeg een toelichting op het voornemen van TU Delft om eind dit jaar te starten met de bouw van een  Green Village. Dit dorp  op het voormalige terrein van de faculteit Bouwkunde wordt opgebouwd rond zogenaamde engines die fungeren als hart, longen en aders waar de laatste technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen worden ingezet en getest. In het dorp gaat niet gewoond worden.  Naast onderzoeksfaciliteiten komen er ook een restaurant, een winkel en een bezoekerscentrum.

Hof van Delfland

Daarnaast kreeg de commissie uitleg over de intentieovereenkomst regionale samenwerking Hof van Delfland. In juni 2013 is, in afstemming met gedeputeerden van provincie Zuid-Holland en de regionale portefeuillehouders, door de Den Haag, Rotterdam en Delft, het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar een nieuwe organisatie voor groenontwikkeling en -beheer in Hof van Delfland. De intentieovereenkomst geeft richting aan deze samenwerking, waarbij meer ruimte wordt gecreëerd voor participatie, nieuwe accenten worden gegeven in aanleg en beheer, de bestuurlijke slagkracht wordt vergroot en toegewerkt wordt naar lagere en evenwichtiger verdeelde publieke beheerlasten.

Dank

Aan het slot van de laatste vergadering  voor de gemeenteraadsverkiezingen sprak Rob van Woudenberg (CDA) namens de commissie zijn dank uit aan het adres van voorzitter Aad Meuleman. Meuleman zat de commissie ruim twee jaar voor.  Dat deed hij volgens Van Woudenberg volgens de regels en waar dat nodig was met ruimte voor het debat.

Pagina opties