College krijgt steun voor kleiner stadskantoor

Dit item is verlopen op 16-01-2012.
Een zeer ruime meerderheid heeft donderdag 15 december ingestemd met een motie van VVD, Stadsbelangen en ChristenUnie om de huisvestingslasten van de gemeente Delft vast te stellen op 6,6 miljoen euro per jaar.

Die jaarlijkse lasten blijken volgens de laatste berekeningen 6,6 miljoen euro te bedragen. Het stadskantoor moet dan wel een verdieping lager worden. Ook voor die optie sprak een ruime meerderheid van de raad donderdag zijn steun uit. Onafhankelijk Delft, Leefbaar Delft en Fractie van Oort stemden tegen de motie.

Een motie om extra parkeerplaatsen bij het nieuwe stadskantoor te maken wanneer blijkt dat dubbel gebruik niet werkt of de parkeerdruk in de binnenstad te groot wordt, werd ingetrokken door VVD, Stadsbelangen en ChristenUnie. Wethouder Milène Junius noemde de motie overbodig omdat die het collegebeleid onderschrijft. VVD-voorman Lennart Harpe zei de wethouder aan haar woord te zullen houden en haar daden te zullen volgen.

De raad nam verder met ruime meerderheid een advies van de bezwaarschriftencommissie over. In het advies werd het bezwaar ongegrond verklaard tegen het raadsbesluit om een referendumverzoek over het nieuwe stadkantoor af te wijzen. Stadsbelangen, Onafhankelijk Delft, Leefbaar Delft en Fractie Van Oort gingen om uiteenlopende redenen niet akkoord met het advies.

Een krappe meerderheid van de raad ging akkoord met een motie van PvdA, ChristenUnie en D66 om naast alle wettelijke verplichtingen binnen het taalonderwijs en inburgering, het geld voor taalcursussen te gebruiken voor mensen met een bijstandsuitkering en niet voor het werven van cursisten. Voor overige doelgroepen met een taalachterstand moet naar geld en de hulp van vrijwilligers worden gezocht. Bij de vaststelling van de volgende begroting bekijkt de raad wat de gevolgen zijn van deze doelgroepkeuze. De voorstemmers PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, STIP en Leefbaar Delft gaven te kennen dat de bezuinigingen ingezet moeten worden om deze groep analfabeten binnen twee jaar weer aan het werk te krijgen. GroenLinks pleitte ervoor dat alle Delftenaren die niet kunnen lezen of schrijven hulp moeten krijgen. Het CDA wees op het belang van preventie van taalachterstand.

De actuele motie van Stadsbelangen en VVD over de Mooi Weer Spelen werd na een toezegging van wethouder Junius ingetrokken. De twee fracties wilden dat de wethouder overlegt met de TU over de culturele samenwerkingsovereenkomst met als doel om in 2012 gezamenlijk de 25e Mooi Weer Spelen te financieren. De wethouder antwoordde dat de gesprekken daarover momenteel worden gevoerd en dat de samenwerking nog steeds bestaat. Wethouder Junius zegde toe in de eerstvolgende vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting de resultaten te presenteren van het overleg dat volgende week wordt gehouden.

Bij hamerslag besloot de raad in te stemmen met een aanpassing van de Verordening voorzieningen fracties, raads- en commissieleden. Door dit besluit heeft de raad in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen de eigen onkostenvergoeding met 20% verlaagd en de tegemoetkoming voor computergebruik afgeschaft.

De raad ging verder onder meer akkoord met het Beeldkwaliteitsplan Sciencepark Technopolis, bestemmingsplan Pauwmolen en evaluatieprogramma MER bestemmingsplannen Delft-Zuidoost, de eerste wijziging in de Legesverordening Delft 2012 en de derde begrotingswijziging 2011.
 

Pagina opties