College in overleg over gebruik pand Nusantara

Dit item is verlopen op 13-01-2013.
13 december 2012 – Museum Nusantara gaat vanaf 1 januari 2013 dicht. Over de toekomst van het gebouw gaat wethouder Lucas Vokurka (Vastgoed) in gesprek met de Delftse verenigingen die donderdag in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting een toelichting gaven op hun plannen om het pand open te houden.

In juni van dit jaar kreeg het college bij motie de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken van een publiek-private samenwerking voor een rendabele exploitatie van de publieke functie van het Nusantara pand. De raad vroeg het college toen ook te kijken naar de mogelijkheid om Blauw te exposeren in Lambert van Meerten en een deel van de kerncollectie van Nusantara onder te brengen in het Prinsenhof. Evenals het college concludeerde de commissie gisteren dat het verhaal van Delfts Blauw beter past in het Prinsenhof en dat Nusantara dicht moet om Erfgoed Delft financieel gezond te houden.

Insprekers

De insprekende verenigingen waaronder Vrienden van het Prinsenhof, Stichting Nusantara en TOP/Hypo toonden zich aan het begin van het drie uur durende debat zeer teleurgesteld dat het college voor hen geen plek ziet in het Nusantarapand,  omdat zij geen financieel rendabele plannen hadden. De vijf insprekers vroegen de commissie en het college een half jaar de tijd om de plannen verder uit te werken. Zo zou TOP/Hypo in het pand een creatief technisch centrum willen exploiteren dat nieuw en oud en kunst en techniek op het Agathaplein met elkaar verbindt.

De commissie stond onder meer stil bij de termijn die de plannenmakers al dan niet is gegund en de informatie die nodig is om met financieel haalbare plannen te komen. Ook werden opmerkingen gemaakt over de financiële kaders die onvoldoende duidelijk zijn om in het Nusantarapand een publieksfunctie te laten draaien.

Kostenplaatje

Wethouder Vokurka zegde toe het kostenplaatje voor eigenaren en gebruikers de komende week naar de raad te sturen. Ook liet hij doorschemeren dat er  interesse bestaat om het pand te kopen. De wethouder liet weten dat hij na het kerstreces met de initiatiefnemers rond de tafel wil en daarna met een potentiële koper om te praten over de mogelijke invulling van het pand. Iedereen is het er over eens dat het gebouw een publieksfunctie moet krijgen die het Agathaplein levendig houdt.

Meerdere fracties uitten hun zorgen over de financiële gezondheid van Erfgoed Delft en wethouder Milene Junius werd dan ook gevraagd om twee keer per jaar te gaan rapporteren aan de raad over de stand van zaken. Wethouder Junius zegde dit toe en gaf hierbij aan dat in januari zal worden gemeld wanneer het eerste halfjaarrapport over de exploitatie van onder meer het Prinsenhof verwacht kan worden. 

Voor de commissie is de motie daarmee afgedaan, maar de kans bestaat dat het debat volgende week donderdag wordt voortgezet in de raadsvergadering wanneer fracties besluiten om eventueel moties in te dienen.

Huishoudelijke hulp

Alle fracties gingen donderdagavond ook akkoord met de nieuwe basistarieven voor hulp bij het huishouden.  Delft bereidt samen met Rijswijk een nieuwe aanbesteding voor. In dat verband zijn aan de hand van vijf uitgangspunten basistarieven berekend: € 20,- voor de eenvoudige huishoudelijke  hulp en € 25,- voor de meer complexe hulp. De raad neemt alleen een besluit over de tarieven, maar de fracties deelden ook hun standpunten over de uitgangspunten met wethouder Raimond de Prez. Hij verzekerde de commissie dat bij de aanbesteding niet alleen naar de kosten maar ook naar de kwaliteit van de huishoudelijke hulp wordt gekeken. D66 kreeg niet de garantie dat klanten hun vaste hulp houden, maar de zorgaanbieders hebben wel de inspanningsverplichting om continuïteit te leveren. Het voorstel wordt als hamerstuk volgende week donderdag door de gemeenteraad vastgesteld.

Tijdgebrek

Op de agenda stonden verder nog twee onderwerpen van wethouder Brandligt, maar deze werden vanwege tijdgebrek doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

Pagina opties