College aan de slag met bestuursprogramma

Dit item is verlopen op 01-03-2019.
1 februari 2019 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 31 januari groen licht gegeven aan het college om het bestuursprogramma 2018-2022 Voorbereid op de toekomst uit te gaan voeren. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de drie beslispunten in het voorstel.

De raad stemde unaniem in met de wijze van beoordeling van de stadsschuld. De SP stemde tegen de vaststelling van de (nieuwe) maatschappelijke doelen en effectindicatoren voor de programmabegroting 2019-2022 en de fracties van ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden tegen vijfde begrotingswijziging 2019.

Doelen

Het bestuursprogramma beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA in 2018 sloten.

In het bestuursprogramma noemt het college een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie als de vijf noodzakelijke opgaven voor de komende jaren. Hoe die opgaven gerealiseerd moeten worden, daar werden door verschillende fracties vraagtekens bij gezet. Net als in de commissie Algemeen drongen verschillende fracties aan op concrete acties, heldere streefgetallen, financiële onderbouwing of het richten van de aandacht op andere zaken.

Tweedeling

Dat bijstellen van de plannen probeerden, behalve de VVD, alle partijen te doen via moties. In totaal werden elf moties ingediend, waarvan er gedurende de beraadslagingen ook weer drie werden ingetrokken. Dat gebeurde onder meer door de SP. Die partij trok de motie Tweedeling in Delft in, nadat wethouder Karin Schrederhof had beloofd dat ze de raad van voldoende informatie gaat voorzien om een goed debat over de tweedeling in Delft te houden. Volgens de wethouder ging dat debat tot nu toe vooral over de definitie van het probleem. De SP gaat het met name om de verschillen tussen arm en rijk, opleidingsniveau en wonen. Het vooruitzicht van de informatie en een inhoudelijk debat in de raad stemde de SP tevreden.

Energietransitie

Een van de opgaven die het college in het bestuursprogramma heeft benoemd, is de energietransitie. Delft moet een duurzame stad worden en in 2050 klimaatneutraal zijn, maar de weg daar naartoe is lang, ambitieus en vol vraagtekens. Verschillende fracties waaronder de ChristenUnie betwijfelen of die ambitie wel haalbaar is. Samen met CDA en SP diende de ChristenUnie de motie Maak ambitie energietransitie concreet in, met als opdracht aan het college om onder meer een visie op de energietransitie te ontwikkelen.

Wethouder Stephan Brandligt zei in de motie veel punten te lezen die het college al van plan is uit te voeren. De wens van de fracties om meer zicht op de financiële onderbouwing te krijgen, is volgens de wethouder een vraag die op landelijk niveau thuishoort. Die vraag is in zijn ogen niet alleen van belang voor gemeenten, maar ook voor woningcorporaties, omdat zij willen weten of de huren na de transitie voor huurders betaalbaar blijven. Brandligt wees de raad daarnaast op een bijeenkomst volgende week over de regionale energiestrategie. Verder kondigde hij onder meer een evaluatie van het programma Delft energieneutraal aan. Ook opent de gemeente dit jaar een energieloket waar burgers duurzaamheidsadvies kunnen krijgen.
Hij verzekerde de fracties van STIP, GroenLinks en CDA dat ook particuliere monument- en pandeigenaren die hun woning willen verduurzamen bij het loket terechtkunnen. De drie fracties besloten daarop hun motie Integraal advies monumenten in te trekken. ChristenUnie, CDA en SP trokken hun motie Maak ambitie energietransitie concreet niet in. De motie kreeg geen steun van andere partijen en werd verworpen.

Dat gebeurde ook met de motie Bestuursprogramma 2018-2022. Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft wilden dat het college pas op de plaats zou maken met de energietransitie. Alle andere partijen stemden tegen deze motie. De motie Circulair bouwen de norm in Delft van D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en STIP werd unaniem door de raad aanvaard. Deze motie draagt het college onder meer op om de voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen bij alle gebieds- en projectontwikkelingen. De raad verwacht in het eerste kwartaal van 2020 een evaluatie.

Treinverbinding

De poging van CDA en ChristenUnie om met de motie Rechtstreekse treinverbinding naar Utrecht sneller in de Domstad te komen, strandde in de raadszaal. De steun van Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft was onvoldoende. De meerderheid van de raad betwijfelde of er in de Metropoolregio voldoende steun te vinden zou zijn om een lobby op gang te brengen. Wethouder Martina Huijsmans was ook sceptisch. Zij wees erop dat de MRDH inzet op hoog frequent spoor, geen nieuwe spoorlijnen, maar meer treinen per spoor.

De wethouder kon zich meer vinden in de motie Uitfaseren vervuilende brom- en snorfietsen. In die motie vroegen CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft het college om met een plan te komen voor een verbod op het rijden met de meest vervuilende brom- en snorfietsen in de gemeente. Huijsmans zei de intentie van de motie te steunen, maar ze vond het te vroeg om nu al met een concreet plan te komen. De MRDH komt volgens de wethouder ook met een actieplan. De motie werd daarom door de indieners ingetrokken.

Eenzaamheid

Brede steun was er in de raad voor de motie Tegengaan eenzaamheid. De fracties van de ChristenUnie, CDA, GroenLinks en STIP hoorden wethouder Karin Schrederhof zeggen dat de motie goed past in het programma dat het college tegen eenzaamheid opstelt. Delft heeft daarvoor van het Rijk 150.000 euro gekregen. Geld dat volgens de indieners van de motie niet op de plank moet blijven liggen. Alle partijen in de raad, behalve de VVD, stemden voor de motie. Het college moet onder meer onderzoeken wat andere steden tegen eenzaamheid doen en hoe het in Delft staat met ontmoetingsruimtes in wooncomplexen en in de wijk. Het college moet ook bekijken of een deel van de subsidie gebruikt kan worden om lokale en duurzame initiatieven tegen eenzaamheid te stimuleren.

Alle coalitiepartijen wezen de motie Huisvesting voor (gezonde) ouderen af. De motie was ingediend door de oppositiepartijen ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en SP.

Sport

Unanieme steun van de raad was er voor de motie Investeringsplan Sport. PvdA, Onafhankelijk Delft, CDA en SP dienden de motie in om het college op te dragen actief mee te helpen bij het vinden van geschikte grond en gebouwen voor sportverenigingen. Daarnaast moet het college onder meer met een plan komen voor de toekomst van de Delftse sport, waarin de uitvoering, investering en het beheer betrokken worden.

Stimuleringssubsidies

Het college moet voor 2019 extra ruimte voor stimuleringssubsidies vinden, zodat ten opzichte van de middelen voor 2018 geen verschraling plaatsvindt op de ondersteuningsmogelijkheden via stimuleringssubsidies. Die opdracht kreeg het college mee via de motie Extra ruimte voor stimuleringssubsidies die werd ingediend door Stadsbelangen Delft, ChristenUnie, STIP, GroenLinks, CDA en Onafhankelijk Delft. VVD en D66 stemden tegen de motie. Wethouder Bas Vollebregt zei het signaal te herkennen en hij sprak ook de verwachting uit dat er dit jaar extra aanvragen rond het themajaar Delft en de gouden eeuw zullen binnenkomen.

Rotterdamseweg 13

Met een kleine meerderheid van GroenLinks, STIP, D66 en VVD (21 zetels) heeft de raad ingestemd met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van twee woningen op het adres Rotterdamseweg 13 in Delft. GroenLinks liet weten moeite te hebben met de bouw van twee woningen in de historische stadstuin die uitsluitend bestemd is als tuin. De fractie wees er ook op dat het gaat om een klimaatadaptief aangepast plan dat past binnen de regels en waar een jarenlang proces aan vooraf ging. Volgens D66 is de nieuwe situatie een verbetering is ten opzichte van de rommelige huidige situatie op het terrein.

De tegenstanders waren niet overtuigd en hielden hun bedenkingen. Zo was de PvdA er niet van overtuigd of de klimaatadaptieve maatregelen voldoende zijn. De ChristenUnie wees op de hittestress en wateroverlast die omwonenden na de bouw van de nieuwe woningen vrezen. Wethouder Martina Huijsmans liet de tegenstemmers weten dat hun bedenkingen worden meegenomen in de verdere procedure.

Schieoevers Noord

De huidige ondernemers op bedrijventerrein Schieoevers Noord kunnen blijven zitten en doorgroeien ook als het gebied in de toekomst wordt ontwikkeld tot een stadsdeel waar gewerkt én gewoond wordt. Die toezegging deed wethouder Brandligt in de commissie Algemeen tijdens het debat in de commissie Ruimte en Verkeer op 22 januari van dit jaar. In die vergadering uitten veel insprekende ondernemers uit het gebied hun zorgen over de toekomst. Sommige vrezen te moeten verkassen en andere lieten weten bang te zijn voor het voortbestaan van hun onderneming als de plannen worden doorgezet om van Schieoevers een werkwoonwijk te maken.

Om er zeker van te zijn dat de ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken over hun toekomst dienden de fracties van de VVD, D66, STIP, CDA, SP, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie de motie Koesteren van maakindustrie in het DOP Schieoevers. DOP is de afkorting van Definitief Ontwikkel Plan. Volgens de indieners van de motie moet het college onder meer in het DOP duidelijk een tijdpad schetsen van de ontwikkelingen in het gebied, ruim baan bieden aan de maakindustrie en de raad nauw betrekken bij te maken afwegingen en geen onomkeerbare besluiten nemen over de ontwikkeling van Schieoevers Noord voordat MER en DOP door de raad zijn vastgesteld.

Onafhankelijk Delft stemde als enige partij tegen de motie. Alle negen andere fracties stemden voor.

Commissielid

Aan het begin van de vergadering is Johan Cornelissen namens de fractie van het CDA benoemd tot commissielid.

Hamerstukken

De fracties van Onafhankelijk Delft en SP verklaarden bij het afhameren van het voorstel om de Verordening Blijverslening Gemeente Delft te verlengen en technisch te wijzigen tegen te zijn. Stadsbelangen Delft liet bij de vaststelling van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor een dakopbouw voor zes appartementen aan de Mina Krusemanstraat 40-44 aantekenen tegen te zijn.

Pagina opties