Camera’s gaan files naar Ikea opnemen

Dit item is verlopen op 20-07-2014.
20 juni 2014 – Camera’s en lussen in het wegdek moeten vanaf september dit jaar gaan uitwijzen hoe het komt dat het verkeer naar Ikea op drukke dagen helemaal vastloopt op en rond de afslag Delft Centrum.

Wethouder Lennart Harpe kondigde dat op donderdag 19 juni aan in de overlegvergadering van de commissie Algemeen. Hij reageerde daarmee op vragen van de VVD over de antwoorden die Stadsbelangen had gekregen op schriftelijke vragen over de verkeersafwikkeling en het afsluiten van de afrit naar Ikea.
 

Het college schreef aan Stadsbelangen dat er een analyse komt van het probleem. Maar die is, zo liet wethouder Harpe weten, nog niet uitgevoerd, omdat gezocht werd naar het juiste instrument. En dat worden camera’s die van september tot en met december de verkeersstromen van en naar Ikea in beeld gaan brengen. Harpe zei na de meetperiode met voorstellen voor een structurele verkeersoplossing te komen. Hij liet GroenLinks weten dat dan ook duidelijk moet zijn hoe de kosten van zo’n oplossing verdeeld worden tussen de betrokken partijen.
 

Bestemmingsplan
 

Het bestemmingsplan SC Delfland is door Stadsbelangen op de agenda gezet van de raadsvergadering op donderdag 10 juli. Een meerderheid van de fracties reageerde positief op het plan dat aan de Westlandseweg de bouw van een nieuw schoolgebouw mogelijk maakt.


De nieuwbouw komt in het Spoorzonegebied, op een deel van het bestaande schoolterrein van het Grotius-college aan de Van Bleyswijckstraat en het gebied tussen de Laan van Vollering en de Westlandseweg. In het nieuwe gebouw worden de VMBO-vestigingen van twee scholen - het CLD en het Grotius-college - gehuisvest.


Stadsbelangen reageerde gepikeerd, nadat wethouder Ferrie Förster  bij een verwijzing naar de locatie Nieuw Delft noemde. Voor Stadsbelangen is dat niet de nieuwe naam van het Spoorzonegebied. De fractie zei een motie te overwegen die vraagt om tekstuele aanpassingen in het bestemmingsplan.  De zorgen die door de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks werden geuit over parkeren en het fietsverkeer werden niet door de wethouder gedeeld. De school kan tijdelijk gebruik maken van parkeerplekken op het Nijverheidsplein en in de De Rode Haan. De definitieve parkeeroplossing komt op de lange termijn aan de orde bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Deze beantwoording was voor de ChristenUnie en GroenLinks niet afdoende. Zij namen dit raadsvoorstel mee terug naar de fractie en overwegen om een motie in te dienen, afhankelijk van een eventuele nadere schriftelijke toelichting door de wethouder.


Geboorde tunnel
 

Ingenieur Tjeerd Bandringa en Rob van Engelenburg zochten donderdag in de commissie steun om een nieuwe studie te laten voeren naar een geboorde Blankenburgtunnel. Volgens een onderzoek van Bandringa zou een boortunnel nog niet de helft kosten van de twee miljard euro die Rijkswaterstaat eerder becijferde. Daarnaast zou een boortunnel eveneens goedkoper en duurzamer zijn dan de zinktunnel van 1,2 miljard waar nu voor gekozen is. Bandringa komt uit op 950 miljoen euro.
Rijkswaterstaat wees een geboorde tunnel, behalve om de hoge kosten, af vanwege de te krappe aansluitmogelijkheden op de A15 bij Rozenburg. Beide insprekers wezen de commissie erop dat voortschrijdend inzicht de Tweede Kamer én de minister wellicht op andere gedachten kan brengen wanneer de regiogemeenten samen hun steun uitspreken voor een boortunnel. Diverse gemeenten hebben dat al gedaan.


SP en GroenLinks overwegen een motie in te dienen tijdens de komende raadsvergadering. Ook verschillende andere fracties stonden positief tegenover de woorden van Bandringa die vooraf een brief naar de raad had gestuurd.
 

Wethouder Lennart Harpe zei niet van plan te zijn om de minister via een brief van het college op andere gedachten te willen brengen en ook in een motie zag hij geen meerwaarde voor Delft. Maar als de motie wordt aangenomen door de raad voert het college die uit, aldus de wethouder.


Kluyverweg


Het raadsvoorstel  voor de vaststelling van het onttrekkingsbesluit Kluyverweg hoefde voor de SP niet meer besproken te worden in de commissie. Dit voorstel komt als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering te staan.


Zuidplantsoen
 

Net als drie maanden geleden vroeg de SP, dit keer aan een andere wethouder, om er bij de TU op aan te dringen om de Christiaan Huygensweg in te richten als ontsluitingsweg als alternatief voor het  Zuidplantsoen. De SP kreeg drie maanden geleden van de toenmalige wethouder Milène Junius als antwoord dat de TU eigenaar is van de Huygensweg en dat de TU niet van plan is om die weg zodanig in te richten. Wethouder Harpe gaf donderdagavond ongeveer hetzelfde antwoord. Hij voegde eraan toe dat het zijn aandacht houdt, maar dat geldt voor de verkeersituatie in het hele gebied.


Kinderboerderijen
 

Vrijwilliger Cora Cox van de Stichting Papaver Duurzaam Door in oprichting sprak in de commissievergadering tijdens haar inspreektermijn haar zorgen uit over de manier en de snelheid waarmee de gemeente de kinderboerderijen, waterspeeltuinen en De Papaver wil overdragen aan private en publieke partijen.
 

De vrijwilligers van de Papaver zijn bezig met de oprichting van een stichting die streeft naar het openhouden van deze voorziening. Vanaf half juli kunnen partijen inschrijven op de aanbesteding voor de verschillende voorzieningen. De inschrijving sluit twee maanden later, waarna de selectiecommissie de beste aanbieders kiest om de voorzieningen over te nemen van de gemeente. Volgend jaar begeleidt de gemeente de nieuwe exploitanten nog, maar vanaf 1 januari 2016 moet de overdracht volledig zijn.


Cox zei dat de aanbestedingstermijn te kort is en dat er ook sprake zou zijn van concurrentie tussen partijen die de gemeente liever ziet samenwerken. Daar hadden ook de meeste vragen van diverse fracties betrekking op. Wethouder Stephan Brandligt gaf weinig toe op de termijn van de aanbesteding.


Half juli wordt duidelijk wanneer de kandidaten hun plannen uiterlijk moeten indienen. Wat Brandligt betreft is dat nu nog half september, maar kan dat ook 1 oktober worden. Verder zei hij na te gaan denken over een manier waarop de samenwerking tussen partijen verbeterd kan worden en ook zal hij hen hierop attenderen. Hij kwam daarmee iets tegemoet aan de wensen van D66 en GroenLinks. Aan de wens van de SP om als eis in de aanbesteding op te nemen dat de kinderboerderij gratis moet blijven, gaf hij geen gehoor. Hij zei wel te willen overwegen om de kinderboerderijen via de Delftpas toegankelijk te houden voor gezinnen met een kleine beurs. CDA, ChristenUnie en SP lieten weten dat ze misschien moties gaan indienen tijdens de raadsvergadering op 10 juli.


Streekdierentehuis
 

Streekdierentehuis 't Julialaantje in Rijswijk komt volgens wethouder Brandligt zeer binnenkort met nieuwbouwplannen. Hij zei dat in een reactie op vragen van de VVD. Het asiel, dat ook dieren uit Delft opvangt, verkeert in slechte staat. Omdat het dierentehuis de wettelijke asieltaak voor Delft vervult zal de gemeente om een bijdrage in de kosten worden gevraagd. Brandligt zei de plannen af te wachten.
 

Beeldmerk
 

Wat STIP betreft, heeft het college de motie Beeldmerk Delft energieneutraal goed uitgevoerd en kan de motie als afgedaan worden beschouwd. Wethouder Brandligt kondigde aan dat hij met een tweejaarlijkse update komt over de e-deals. Daarin neemt hij ook het gebruik van het beeldmerk op,maar eerst volgt nog een plan voor de rest van dit jaar.

 

Pagina opties