Breed draagvlak voor Delftse participatieaanpak

Dit item is verlopen op 17-06-2017.
17 mei 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 16 mei door de meeste fracties met instemming gereageerd op het voorstel voor de Delftse Participatie Aanpak. Die participatieaanpak is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

Deze nieuwe wet die naar verwachting vanaf 2019 van kracht wordt, verplicht initiatiefnemers tot participatie bij ontwikkelingen in de leefomgeving. In de aanloop naar de nieuwe wet is het aan de gemeente om invulling te geven aan de nieuwe aanpak die de titel Delfts Doen heeft gekregen. Gesprekken van de gemeente met partners in de regio, met ondernemers, met bewoners op straat, via internet en social media hebben geleid tot spelregels die samen de participatieaanpak vormen.

In de commissie klonken over het algemeen tevreden reacties op de totstandkoming van de aanpak en het voornemen om daarmee op een paar plekken in de stad mee te gaan proefdraaien. Daar spraken enkele fracties wel hun zorgen over uit.

Green Village

Het project Green Village is door de minister van I&M aangewezen als experiment in de Crisis- en herstelwet. Daardoor mag de gemeente voor het terrein al vooruitlopen op de Omgevingswet en experimenteren met het Omgevingsplan. De fracties van ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en SP adviseerden het college een dergelijke pilot ook op te zetten in een gebied waar meer mensen wonen, zodat duidelijk wordt of de aanpak van meer betrokkenheid van omwonenden daadwerkelijk werkt. De fracties werden op hun wenken bediend door wethouder Ferrie Förster. Hij maakte bekend dat de gemeente De Staal en Het Rode Dorp in de Buitenhof heeft aangewezen als proefgebieden voor de Delftse participatieaanpak.

Met dit voorstel sluit de gemeente fase twee van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet af. In de volgende fase gaat gewerkt worden aan een omgevingsvisie. D66 riep andere fracties op aan te sluiten bij de werkgroep van de raad, omdat de Omgevingswet ook veel gaat betekenen voor de positie van de gemeenteraad. GroenLinks was met de bereidheid van het college om de discussie over de bevoegdheden van raad en college de te gaan houden tevreden. Daarnaast verzekerde de wethouder dat er ook wordt gezocht naar mogelijkheden om jongeren en minder mondige bewoners te betrekken. Wethouder Förster kon de commissie niet garanderen dat het nu altijd goed zal gaan met de inspraak van bewoners in de stad. Hij beaamde de opmerking van de VVD dat het schrappen van heel veel soorten vergunningprocedures en het vaststellen van heldere inspraakregels leidt tot meer duidelijkheid voor bewoners. Het voorstel Omgevingswet: Delftse Participatie Aanpak, Omgevingsvisie, afronding fase 2 en planning is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 1 juni.

Uitbreiding PLUS

Het voorstel anterieure overeenkomst uitbreiding PLUS aan de Van Foreestweg werd eveneens door de commissie bestempeld als hamerstuk. De fracties hadden geen bezwaar tegen het voorstel dat verschillende procedures bundelt zodat de uitbreiding van de Plus-supermarkt sneller gerealiseerd kan worden. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en D66 vroegen het college wel aandacht voor de toekomstige verkeersafwikkeling en het parkeren bij de supermarkt. Stadsbelangen Delft voegde er ook aan toe dat het belangrijk is dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd over de plannen zodat ze ook op tijd kunnen reageren.

Wethouder Förster kondigde aan dat de commissie voor de zomer een evaluatie ontvangt van de eerste coördinatieregeling, waarin verschillende procedures werden samengevoegd. Hij acht dat een goed moment om te bezien of er behoefte bestaat aan een coördinatieverordening of dat de huidige werkwijze van afzonderlijke coördinatiebesluiten wordt voortgezet.

Sebastiaansbrug

Voorafgaand aan de bespreking van een brief van de belangengroep De Brug Moet Beter gebruikte Peter Jonquière zijn inspreekminuten om duidelijk te maken dat de belangengroep niet blij is met het ontwerp voor de Sebastiaansbrug. De belangengroep vindt dat de brug smaller, goedkoper en mooier kan.

De brief was geagendeerd door de fracties van Onafhankelijk Delft, CDA en ChristenUnie, omdat ook zij door de ontwerptekeningen vraagtekens zetten bij de breedte van de brug. Die breedte was volgens wethouder Lennart Harpe door de raad bepaald, omdat de nieuwe brug binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan moest passen. Een smallere brug zou volgens de wethouder een planwijziging inhouden die tot twee of drie jaar vertraging zou kunnen leiden.

Daarnaast wees hij de commissie erop dat in 2014  het ontwerp voor een tafelbrug smaller was, maar dat daar ook door omwonenden bezwaar tegen werd gemaakt. De wethouder lichtte verder toe dat de omgevingsvergunning vorige week is verleend en dat het advies van de welstandscommissie positief is. Hij zegde toe dat advies naar de commissie te sturen.

Onafhankelijk Delft verweet de wethouder angst voor de burgers. Stadsbelangen Delft constateerde, net als de wethouder, dat het na tien jaar tijd wordt dat de brug er komt. De VVD was het daarmee eens. Ook STIP zei niet te kunnen wachten op een goede verbinding.

Phoenixstraat 16

Stadsbelangen Delft en CDA uitten kritiek op de voorgenomen gunning van het gemeentekantoor Phoenixstraat 16 aan een ontwikkelaar die in het pand zelfstandige units voor internationale en nationale studenten wil realiseren. Stadsbelangen Delft zette vraagtekens bij de verkoopprocedure en het feit dat de raad geen zeggenschap had in de bestemming van het pand. Stadsbelangen Delft ziet de komst van een ‘veredeld studentenhotel op deze A-locatie’ niet zitten. Ook het CDA zag liever geen studentenhuisvesting in het pand, maar om een andere reden. Volgens het CDA staat in de Woonvisie dat een toename van studentenhuisvesting in de binnenstad niet gewenst is.

Wethouder Harpe ontkende dat het gaat om een studentenhotel. Daarnaast legde hij uit dat in deze procedure niet de Woonvisie, maar het bestemmingsplan het uitgangspunt vormde voor de verkoop van het pand. Diverse andere fracties reageerden tevreden op de verkoop van het pand, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om een deel van de kosten voor het nieuwe stadskantoor mee te dekken. STIP betreurde het dat studentenhuisvesting steeds tot discussies leidt. De VVD deelde een compliment uit aan de wethouder en D66 sprak van een mooi resultaat. Wethouder Harpe verzekerde GroenLinks dat de verbinding tussen de Phoenixstraat en de Oude Delft buitenom open blijft. Stadsbelangen Delft kondigde aan een motie te gaan voorbereiden die in de komende raadsvergadering zal worden ingediend.

Avalex

In de raadsvergadering op donderdag 1 juni wordt ook verder gesproken over de conceptzienswijze van het college op de ontwerpbegroting voor 2018 van Avalex. In die zienswijze reageert het college onder meer op de verdeling van de kosten over de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling, op de verwerkingskosten van het restafval, op de voorgenomen bezuinigingen en het weerstandsvermogen. De hogere kosten die Delft al betaald voor het verwerken van het afval zouden volgens de ontwerpbegroting 2018 extra moeten stijgen naar een bijdrage van 10,3 miljoen euro. In de zienswijze gaat het college daar niet mee akkoord, omdat in de gewijzigde begroting voor 2017 de gemeentelijke bijdrage van Delft was bepaald op een gemeentelijke bijdrage van 9,9 miljoen euro.

De stijgende kosten voor de gemeente en voor de bewoners van Delft plus de toename van de financiële risico’s waarvoor Avalex nauwelijks dekking heeft, waren voor de VVD aanleiding om de zienswijze van het college te wijzigen. Waar het college kritisch is op de ontwerpbegroting, maar er wel mee instemt voor het komende jaar, schrijft de VVD in de aangepaste zienswijze dat Delft niet kan instemmen met de ontwerpbegroting.

Diverse fracties, waaronder Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft steunden de VVD om niet nog eens een jaar akkoord te gaan met een begroting die vol financiële risico’s zit en Delft opzadelt met een kostenverdeling die niet volgens de regels van de gemeenschappelijke regeling is. Ook de SP en CDA lieten weten dat ze de begroting van Avalex zouden willen afwijzen.

GroenLinks, STIP, PvdA en D66 reageerden in de lijn van het college en wezen ook op de discussie over de governancestructuur van Avalex. Wethouder Stephan Brandligt zei begrip te hebben voor de aanvullende zienswijze van de VVD, maar hij verwacht dat Delft beter af is door de discussie af te wachten over het financiële toezicht op Avalex en de governancestructuur van de gemeenschappelijke afvalinzamelaar. Hij verzekerde de VVD dat Delft zijn juridische positie niet opgeeft door de begroting goed te keuren. De wethouder wees de commissie erop dat in de begroting is opgenomen dat Delft bezwaar heeft gemaakt tegen de grondslag, waarop de tarieven zijn gebaseerd.

Wethouder Harpe ging onder meer in op de weg die Delft volgt om zijn gelijk via de provincie te halen. De provincie houdt toezicht op gemeenschappelijke regelingen. De provincie hoopt dat de deelnemende gemeenten zelf tot overeenstemming komen. Mocht dat niet zo zijn, en het bestuur van Avalex draagt Delft op om toch de bijdrage van 10,3 miljoen euro te betalen, kan volgens wethouder Harpe vervroegd de gang naar de rechter worden ingezet. Daarnaast sprak hij de hoop uit dat het wachten op de uitkomsten van het onderzoek naar de governancestructuur leidt tot gelijke of lagere lasten voor de inwoners van Delft.

Op verzoek van de ChristenUnie praat de raad op 1 juni verder over dit onderwerp. Die fractie oordeelde dat het extra bedrag dat Delft moet betalen om de verhoudingen met de andere gemeenten binnen Avalex goed te houden aan de forse kant is.

Pagina opties