... Actueel Brede steun voor vernieuwde Sociale Visie

Brede steun voor vernieuwde Sociale Visie

7 december 2017 – Een ruime meerderheid van de fracties heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op woensdag 6 december met instemming gereageerd op de geactualiseerde versie van de Sociale Visie Delft 2018 - 2022.  

Deze visie is een vervolg op de Sociale Visie Delft 2014 – 2018 en gaat over het samenleven in Delft: hoe inwoners, gemeente en partners kijken naar opgroeien, werken, wonen en leven in Delft. Met alle activiteiten en voorzieningen die er zijn. Voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties terechtkomen, ondersteuning en zorg dichtbij en integraal aanbieden, werken vanuit de leefwereld van de inwoners en doen wat nodig is, zijn een paar van de uitgangspunten die in de visie staan.

D66 omschreef die uitgangspunten als sterk. STIP noemde ze goed en de VVD mooi. De ChristenUnie constateerde tevreden dat de visie uitgaat van de kracht van de samenleving. De SP was content met de aandacht voor populatiegericht werken en de rol voor vrijwilligers. Het CDA stelde tevreden vast dat in de visie ook technologische ontwikkelingen in de zorg worden genoemd en GroenLinks zag erkenning in het standpunt dat niet iedereen beschikt over eigen kracht om er bovenop te komen. Stadsbelangen Delft liet verheugd weten dat de visie ruimte biedt om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De fractie van Onafhankelijk Delft gebruikte de visie om aan te tonen dat er ook nog heel veel misgaat in Delft en dat er inwoners zijn die buiten de boot vallen.

Op de wens van D66 om de uitgangspunten te vertalen in meetbare doelen reageerde wethouder Raimond de Prez dat de visie geen plan is, maar een kijk op de samenleving. Hij voegde daaraantoe dat die samenleving zich niks aantrekt van een visie van de gemeente Delft om daarmee de weerbarstigheid van de samenleving te erkennen zoals die door Onafhankelijk Delft werd beschreven. De visie wordt in de raadsvergadering op donderdag 21 december door de raad als hamerstuk vastgesteld.

Raad van Toezicht

Brede steun was er in de commissie ook voor het voorstel om het bestuursmodel van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) te wijzigen in een Raad van Toezicht-model. Dat model wordt ook gebruikt door andere onderwijsbesturen in de stad en de regio. Omdat de financiële positie van de stichting de afgelopen jaren niet denderend was - het gaat inmiddels wel weer beter – spraken diverse fracties daarover hun zorg uit. Ze wilden onder meer weten of de gemeentelijke invloed nog wel toereikend is en of de gemeenteraad niet te veel buitenspel komt te staan.

De PvdA gebruikte dit agendapunt om haar zorg uit te spreken over het voornemen van schoolbestuur Librijn om de openbare basisschool De Schatkaart per 1 augustus 2018 op te heffen als dislocatie. De fractie wilde weten of het college met een brede visie op het openbaar onderwijs in Delft kan komen. Wethouder Aletta Hekker maakte bekend dat het college aan een onderwijsvisie werkt en dat daarin ook het openbaar onderwijs terugkomt. Ze verzekerde de commissie tevens dat de raad bij financiële problemen zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd. De PvdA kondigde geen motie aan, maar gaat het voorstel nog een keer in de fractie bespreken. De raad stelt het, al dan niet als hamerstuk, in de komende raadsvergadering vast.

Re-integratieverordening

De meeste fracties hadden ook geen moeite met het voorstel om de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015 te wijzigen. Het gaat technische aanpassingen en geen beleidswijzigingen. Wel werden door diverse fracties opmerkingen gemaakt over twee notities van het college die bij het voorstel waren gevoegd. Werk maken van Talent en de notitie Tussen Ondernemen en Participatiewet.

D66 wees op de evaluatie die het college de raad komend voorjaar heeft beloofd over de resultaten van het Werk maken van Talent. Onder die noemer probeert de gemeente werkzoekenden en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen door onderwijs, werkgevers en (toekomstige) beroepsbevolking met elkaar te verbinden.

D66 zei uit te kijken naar de evaluatie en vroeg wethouder Stephan Brandligt daarin ook aandacht te hebben voor het stimuleren van de maakindustrie en het creëren van banen voor lager opgeleiden in de kenniseconomie. De wethouder wees in zijn reactie op reguliere overleggen met grote Delftse werkgevers die invulling geven aan social return. Daarbij nemen ze mensen in dienst die moeilijk aan het werk komen. De wethouder wees er ook op dat het daarbij soms wel om tijdelijk werk gaat.

Onafhankelijk Delft zette vraagtekens bij ongediplomeerde werkleiders voor mensen in beschut werk. Wethouder Brandligt antwoordde dat de wet daar geen eisen aan stelt, nadat Onafhankelijk Delft aankondigde een motie te willen indienen. Of die motie er komt, zal blijken in de raadsvergadering. D66 dient in die vergadering een motie in bij Werk maken van Talent..

Wmo

Het voorstel om de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 in te trekken en te vervangen door de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 21 december.

In dit debat lag ook een discussienota van de ChristenUnie voor over het eventueel verlagen van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, om te voorkomen dat mensen zorg mijden. Wethouder De Prez liet weten dat het aantal zorgmijders in Delft geschat wordt op vijftien personen.

Een meerderheid van de fracties concludeerde in meer of mindere mate dat het in Delft goed geregeld is. Tegelijkertijd vindt een meerderheid dat er geen sprake kan zijn van het afschaffen van de eigen bijdragen of het fiks verlagen daarvan. De VVD pleitte voor het hanteren van een reële kostprijs. Maar net als STIP en GroenLinks zei de VVD een eventuele aanpassing van de eigen bijdrage te willen afwachten, totdat er meer duidelijkheid is over de plannen van het nieuwe kabinet.