Brede steun voor onderwijsrapport Rekenkamer

Dit item is verlopen op 15-05-2015.
15 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein is op dinsdag 14 april door alle fracties met tevredenheid gereageerd op het rapport van de Delftse Rekenkamer over het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rondom de zorg voor  de jeugd.

In een van drie hoofdconclusies in het rapport stelt de Delftse Rekenkamer dat er, in grote lijnen, voldoende voorwaarden zijn gecreëerd om leerlingen de zorg en ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben.  Nagenoeg alle fracties spraken lovend over het rapport en lieten weten dat ze de vier aanbevelingen voor de raad van de Rekenkamer overnemen.

Informatie

De Rekenkamer adviseert de raad in grote lijnen om het college de noodzakelijke informatie te vragen om te kunnen controleren of het nieuwe beleid rondom zorg en passend onderwijs effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Over de aanbevelingen aan het college wilde de commissie vooral duidelijkheid over de financiële consequenties van aanpassingen in het beleid.  Wethouder Aletta Hekker beloofde dat voor de raadsvergadering van 30 april inzichtelijk te maken.

Jaarverslag leerplicht

Het rekenkamerrapport was in deze vergadering onderdeel van een brede bespreking van het thema onderwijs, waarbij de commissie ook het jaarverslag leerplicht en een collegebrief over passend onderwijs kon betrekken. Het jaarverslag leerplicht met daarin de Delftse verzuimcijfers over 2014 werd door verschillende fracties kritisch beoordeeld. Het CDA miste in dit verslag onder meer de situatie rond thuisonderwijs en pesten als oorzaak van schoolverzuim.

Motie

Andere fracties merkten op dat in het jaarverslag cijfers over voortijdig schoolverlaters ontbraken. Wethouder Hekker zegde toe dat die in het volgende jaarverslag worden opgenomen. Ze beloofde ook uit te zoeken of het mogelijk is dat in het jaarverslag het verband tussen pesten en verzuim inzichtelijk gemaakt kan worden. Het CDA kondigde aan, tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 april, wellicht een motie in te dienen over pesten. Ook Stadsbelangen liet weten een motie te overwegen om een meldpunt in te stellen voor ouders die tegen muren aanlopen in het onderwijs.

Boete

De VVD stelde voor om ouders, die niet willen meewerken bij het vinden van een andere school voor hun probleemkind, een boete te geven. Daarvoor was in de commissie niet veel steun. De fractie werd er door onder andere GroenLinks en PvdA op gewezen dat een boete waarschijnlijk niet stimulerend werkt wanneer er ook andere problemen in een gezin zijn. D66 kreeg van de wethouder de belofte dat de gemeente haar verantwoordelijkheid pakt als niet duidelijk is wie de kosten betaalt voor schoolvoorzieningen die nodig zijn voor chronisch zieke of gehandicapte leerlingen.

Monitoren

Volgens de wethouder is de samenwerking op dit moment tussen scholen, gemeente en samenwerkingsverbanden goed en wordt er veel overlegd. Op  de vragen uit de commissie over het monitoren en evalueren van het beleid beloofde ze dat het proces vanaf 2016 geëvalueerd zal worden. Ze durfde nog geen termijn te noemen voor een evaluatie van het nieuwe beleid, omdat daar op dit moment indicatoren voor worden opgesteld.

In de raadsvergadering op donderdag 30 april praat de raad verder over het rapport en het voorstel om de conclusies en aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer over te nemen.  

Regiovisie

Op Onafhankelijk Delft na waren alle fracties positief over de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze visie omvat uitgangspunten over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, het financiële kader hiervoor en de afspraken over de taakverdeling tussen de regiogemeenten en de centrumgemeenten Delft en Den Haag.

De kern van de regiovisie is dat bij huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk hulp wordt geboden en zoveel mogelijk door de lokale organisaties wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt door middel van versterking van de ambulante zorg, residentiele opname in de vrouwenopvang zoveel mogelijk voorkomen.

In het voorstel aan de raad vraagt het college hiervoor een bijdrage van 30 cent per inwoner. Dat is hetzelfde bedrag dat ook de andere regiogemeenten bijdragen aan de uitvoering van de regiovisie. Onafhankelijk Delft zette net als een aantal andere fracties vraagtekens bij dat bedrag. Na uitleg van wethouder Raimond de Prez was Onafhankelijk Delft er niet van overtuigd dat het bij 30 cent per inwoner blijft. De fractie kondigde een motie aan die in de raadsvergadering op 30 april wellicht wordt ingediend. 

Pagina opties