Brede steun voor aanpak vluchtelingenvraagstuk

Dit item is verlopen op 02-01-2016.
2 december 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 1 december hebben de fracties zich nagenoeg unaniem uitgesproken vóór de koers die het college heeft uitgestippeld om in Delft extra in te zetten op de huisvesting en begeleiding van statushouders en om ondersteuning te bieden in de regio bij de opvang van vluchtelingen. 

Het college geeft daarmee gehoor aan de motie die in september door een raadsmeerderheid werd aangenomen om contact te leggen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over de bijdrage die Delft aan het vluchtelingenvraagstuk zou kunnen leveren. Op verzoek van het COA heeft het college de hulp die Delft kan bieden in kaart gebracht.

Duurzame oplossing

Het college concentreert zich primair op een duurzame oplossing: het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Daarnaast wil het college ondersteuning bieden bij de opvang van vluchtelingen in de regio, de capaciteit maatschappelijke begeleiding van pas gehuisveste vergunninghouders uitbreiden en een platform faciliteren voor vrijwilligersinitiatieven.

In de commissie werd door de meeste fracties tevreden gereageerd op de voornemens van het college, maar er werden ook kanttekeningen geplaatst en veel vragen over de verdere uitwerking gesteld. Diverse fracties, waaronder de PvdA, vroegen aandacht voor de grote opgave om dit jaar nog 50 en in de eerste helft van 2016 116 statushouders met voorrang aan een woning te helpen. Wethouder Raimond de Prez erkende dat dat een zware klus wordt, maar dat hierover overleg wordt gevoerd met de woningcorporaties en dat ook wordt gekeken naar het bewoonbaar maken van lege kantoren.

Bestuursakkoord

De ChristenUnie wees op het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat het Rijk en de VNG vorige week hebben gesloten. Hierin staan onder meer afspraken over de termijnen voor de realisatie van opvanglocaties door veiligheidsregio en provincie en hogere vergoedingen voor begeleiding, huisvesting en maatschappelijke opvang aan gemeenten met als doel dat crisisnoodopvang vanaf 1 januari niet meer nodig is. Wat de ChristenUnie betreft mag de Delftse bijdrage nog een tandje warmer en zou ook gekeken moeten worden naar het wegnemen van belemmeringen voor particulieren om vluchtelingen in huis op te nemen.

Stadsbelangen vroeg aandacht voor het risico dat Delftse woningzoekers worden verdrongen als ze op de woningmarkt worden ingehaald door statushouders die met voorrang onderdak krijgen. Het college wil hen kleinschalig en verspreid over de stad huisvesten. GroenLinks gaf daarnaast wethouder De Prez de overweging mee om een noodopvang in Delft in de nabijheid van het nieuwe AZC in Rijswijk als optie open te houden. Ook SP en CDA spraken hun steun uit voor de koers van het college.

Inburgering

Onafhankelijk Delft deed dat niet. De fractie zei tegen concentraties van vluchtelingen en statushouders te zijn en tegen verdringen van woningzoekers op de woningmarkt. Daarnaast vroeg Onafhankelijk Delft aandacht voor de inburgering, waarvoor steeds minder vergunninghouders een diploma krijgen. Wethouder De Prez beaamde dat. Het weghalen van inburgeringcursussen bij de gemeenten en dat overlaten aan de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is volgens de wethouder geen goede zaak.

STIP wees naast de samenwerking met de regio, ook op de woningmarkt en op het belang van voldoende plekken voor statushouders in het taalonderwijs. De fractie vindt ook dat minderjarige statushouders aandacht moeten krijgen. Fractie Van Koppen zei, naast risico’s in de opvang van mensen met verschillende geloofsovertuigingen, ook veel helpende handen te zien in Delft.

De fractie van D66 werd door de wethouder op haar wenken bediend op de vraag hoe de raad op de hoogte blijft over de voortgang van de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. De wethouder beloofde de commissie dat hij voor het einde van dit jaar een voortgangsbrief naar de raad zal sturen.

Voor de commissie is de motie die vroeg om extra actie van het college daarmee afgedaan. Het onderwerp wordt niet in de gemeenteraad besproken, maar komt terug in de commissie als partijen de voortgangsbrief op de agenda zetten.

Leerlingenvervoer

Het raadsvoorstel om de verordening Leerlingenvervoer aan te passen aan de nieuwe Wet Passend Onderwijs wordt misschien wel in de raadsvergadering op donderdag 17 december besproken. De verordening vraagt meer inzet van ouders, beperkt de vervoersvoorziening voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en heeft effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Het vervoer wordt regionaal aanbesteed door Delft, Rijswijk en Den Haag. 

Diverse fracties merkten verbaasd op dat de consequenties van de wijzigingen niet zijn getoetst aan de reacties van de ouders. Het CDA had enkele ouders gesproken, maar zij waren nog niet op de hoogte. GroenLinks vindt het goed dat de verordening uitgaat van de eigen kracht van ouders, maar dan moet volgens de fractie in de aanvraagprocedure zorgvuldig worden gekeken naar de belasting voor de ouders als ze hun kind zelf naar school moeten brengen. Het mag volgens GroenLinks niet zo zijn dat ze hiervoor hun baan moeten opgeven. STIP acht het goed dat er meer maatwerk wordt geleverd. De SP ziet in de nieuwe verordening een bezuinigingsmaatregel. 

Ook D66 zette vraagtekens bij het niet betrekken van de ouders en vroeg of het klopt dat er in de nieuwe regeling één opstapplaats voor leerlingen in Delft komt. Wethouder Aletta Hekker stelde D66 gerust. Zo’n opstapplek komt er niet. De leerlingen worden thuis opgehaald en ook weer naar huis gebracht.

De wethouder erkende dat de gemeente geen direct contact met ouders of ouderraden heeft gehad, omdat dat volgens haar een taak is van de scholen. Wel is er een brief van de gemeente via de scholen naar de 166 ouders gegaan die te maken hebben met de regeling. Ze zegde toe dat ze het informeren van de ouders onder de aandacht brengt tijdens de eerstvolgende koepeloverleg met de schoolbesturen. Ze beloofde ook dat in de evaluatie wordt gekeken naar het financiële effect van een eventuele aanzuigende werking van de vervoersvoorziening op leerlingen die nu met het openbaar vervoer naar school gaan.

Stadsbelangen, GroenLinks, SP en CDA bleven met vragen zitten waar de wethouder niet direct antwoord op had. De partijen gaan met hun fracties overleggen of de antwoorden die ze nog krijgen aanleiding zijn voor een verdere bespreking in de raadsvergadering.

Beschut werken

Aan het begin van de vergadering werd door de SP-fractie aandacht gevraagd voor het zogeheten beschut werken. Dit naar aanleiding van brief van de FNV waarin zorgen worden geuit over het voldoende realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wethouder Brandligt lichtte toe dat de gemeente Delft volop inzet op beschut werken, maar dat regelgeving onder de nieuwe Participatiewet onduidelijk is en het beschikbare budget bovendien onvoldoende. De beschikbare plaatsen voor 2015 zijn nog niet gehaald en dat heeft volgens de wethouder ook te maken met de strengere criteria. Het is een lastig dossier voor veel gemeenten en bij de Tweede Kamer is ook al aandacht gevraagd voor een eenvoudiger systeem van indicatiestelling.

De SP-fractie vroeg in het verlengde hiervan nog naar de concrete resultaten van het re-integratieproject bij Werkse! Wethouder Stephan Brandligt liet weten dat dit project geslaagd te noemen is: van de 66 personen die aan dit project hebben meegedaan, doen er 44 geen beroep meer op een uitkering. PostNL heeft echter besloten ermee te stoppen. Volgens de wethouder vanwege de negatieve publiciteit van de vakbond over dit project.

Pagina opties