Brede steun in commissie voor nieuw afvalbeleid

Dit item is verlopen op 09-10-2015.
9 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 8 september heeft een ruime meerderheid van de fracties positief geadviseerd om volgend jaar in Delft een nieuwe manier van afval inzamelen in te voeren.

Dit omgekeerd inzamelen betekent voor laagbouwbewoners dat ze thuis meer afval scheiden en het overige restafval zelf naar een verzamelcontainer in de buurt brengen. Afhankelijk van de situatie worden in of bij flats complete milieuparkjes ingericht waar hoogbouwbewoners al hun afval gescheiden kunnen aanbieden. De zes gemeenten in de regio die hun afval door Avalex laten ophalen willen deze methode zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om kosten te besparen. Wethouder Lennart Harpe hield de commissie voor dat dat uiteindelijk kan leiden tot een lagere afvalstoffenheffing voor bewoners.

Mogelijk risico

CDA en Stadsbelangen waren minder positief, onder meer omdat zij de vijftien miljoen euro die Avalex moet lenen in het nieuwe systeem zien als een mogelijk risico voor de gemeente Delft. De wethouder verzekerde de commissie dat de nieuwe inzameling budgettair neutraal wordt ingevoerd en dat de bijdrage van Delft niet omhoog gaat. Daarnaast is nog niet bekend hoe het nieuwe inzamelen wordt uitgevoerd in de binnenstad waar weinig ruimte is voor nieuwe ondergrondse verzamelcontainers en bewoners niet altijd plek hebben voor extra afvalcontainers. De wethouder zei dat daarbij maatwerk zal worden toegepast.

Het nieuwe systeem wordt in kleine stapjes budgettair neutraal ingevoerd. De aangesloten gemeenten houden controle op de uitvoering en kunnen aan de hand van afspraken met Avalex bijsturen als dat nodig is. Jaarlijks wordt een jaarplan aan de raad voorgelegd waarin financën en een terugblik een vast onderdeel zijn. De wethouder verzekerde de commissie ook dat de invoering van het nieuwe inzamelen breed zal worden gecommuniceerd in de stad. CDA en Stadsbelangen hielden hun twijfels en lieten weten dat ze in de raadsvergadering op donderdag 24 september een stemverklaring geven. De overige fracties gaan akkoord met het voorstel.

Bestemmingsplan

In die vergadering praat de raad wel verder over het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage en het stap-3 besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering. Het nieuwe bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 413 woningen, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening te kunnen realiseren. Een vertegenwoordiger van Belangenvereniging TU Noord en twee buurtbewoners gebruikten hun inspreektijd om de commissie aandacht te vragen voor de hoogte van de bebouwing en de mogelijke geluidsoverlast die toekomstige bewoners zullen ondervinden van de A13.

Zorgen die door diverse fracties werden overgenomen. Wethouder Harpe liet de SP weten dat hij niet van plan is om opnieuw te laten onderzoeken of het geluid binnen de normen blijft. Daarvoor wordt het stap-3 besluit genomen. De wethouder beloofde de verkeersintensiteit in het gebied te blijven monitoren, maar hij waarschuwde de commissie ook om niet te verzanden in een situatie van drie- en vierdubbele checks. De metingen waren volgens hem voldoende en hij hield de fracties voor dat hoe meer er wordt gebouwd hoe stiller het wordt. Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en SP gaan het voorstel verder in hun fractie bespreken. De andere partijen zijn positief over het voorstel.

Eindverantwoording

Op enkele vragen na hadden de fracties weinig opmerkingen over de eindverantwoording van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het voorstel is als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering gezet.

Albert Heijn

Dat geldt ook voor het bestemmingsplan Albert Heijn Locatie Martinus Nijhofflaan. Alle fracties gaan akkoord met dat plan. Wel werd aandacht gevraagd voor het laden en lossen bij de toekomstige Albert Heijn en de inrichting van de in de toekomst versmalde Roland Holstlaan. Wethouder Ferrie Förster zei dat diverse opties voor de Roland Holstlaan worden besproken met de belanghebbende partijen; het eventueel afsluiten van de straat,  een fietsenstalling en het aanbrengen van verlichting. Hij zegde toe de omgevingsvergunning voor het gebied naar de raad te sturen.

Brede steun in de commissie was er ook voor het toepassen van de coördinatieregeling voor de bouw van een parkeergarage bij het ziekenhuis Reinier de Graaf. Ook dit voorstel wordt op 24 september door de gemeenteraad als hamerstuk vastgesteld.

Energieneutraal

D66 kreeg bij de bespreking van de voortgangsrapportage Delft Energieneutraal 2050 van wethouder Stephan Brandligt de toezegging dat bij de evaluatie van het Delftse energieprogramma eind volgend jaar meer inzicht wordt gegeven in het budget en de haalbaarheid om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Delft heeft zichzelf onder meer als doel gesteld om in 2050 een CO2-reductie van 35% ten opzichte van 1990 te halen. Ook zou dan het totale energieverbruik met 35% moeten zijn verminderd en moet 15% van het totale energiegebruik duurzaam zijn. In de rapportage wordt volgens D66 niet duidelijk wat nu de tussenstand is. De wethouder zei dat het door de bezuinigingen lastig is om een gedetailleerde inschatting te maken, omdat het analyseren van de energiegegevens een kostbare zaak is. Desondanks deed hij de toezegging om die cijfers eind volgend jaar boven water te krijgen.

Wethouder Brandligt kreeg voor de inspanningen van de gemeenten en andere partijen in de stad en voor de vele duurzame energieactiviteiten lof van D66. Ook STIP en SP deelden complimenten uit. De SP overweegt wel om de rapportage op de raadsagenda te zetten.

Pas op de plaats

Aan het begin van de overlegvergadering kreeg de commissie uitleg van wethouder Harpe over zijn verzoek aan de gemeenteraad om het voorstel uitbreiding van parkeergebied E met het Heilige Land nog niet te bespreken. In het overleg met bewoners bleek volgens de wethouder dat er te veel onduidelijkheid was ontstaan over het vergunningparkeren en het mixparkeren. De wethouder legde uit dat het college even pas op de plaats maakt en het voorstel opnieuw gaat bekijken. De commissie honoreerde het verzoek en schrapte dit agendapunt.

Pagina opties