Bouwkosten stadskantoor nog een maand geheim

Dit item is verlopen op 05-11-2012.
5 oktober 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte werden donderdag 4 oktober nagenoeg geen wensen en bedenkingen geuit over de gunning van de bouw van het nieuwe stadskantoor aan BAM Utiliteitsbouw BV. De bouwprijs wordt in november, na afwikkeling van de aanbestedingsprocedure, bekend gemaakt.

Donderdagavond kon de commissie niet praten over de cijfers, omdat die nog geheim zijn. De meeste fracties lieten weten blij te zijn dat de bouwkosten binnen het budget blijven. De SP vroeg om de hoogte van het bouwbedrag en Leefbaar Delft bleef hameren op het probleem om een besluit te nemen over het investeringsprogramma van de gemeente zonder te weten wat de bouw van het stadskantoor gaat kosten.


Bedenking


Leefbaar Delft handhaafde die bedenking. De zorg van GroenLinks over de financiële draagkracht van BAM werd door wethouder Milène Junius weggenomen, omdat de solvabiliteit van het bouwbedrijf blijvend wordt getoetst. STIP sprak de wens uit dat de duurzaamheidsafspraken (onder meer zonnecollectoren op het dak) worden nagekomen. De wethouder omschreef het gunningsbesluit als een mooie mijlpaal.


Witte plek


De bespreking van het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest 3 – Tanthof draaide, mede door de inbreng van een inspreker die 170 bewoners uit Tanthof vertegenwoordigde, deels om een witte plek in het plan ten westen van de Laan der Verenigde Naties. Die plek is nu met gras en bomen nog groen. Met ingediende handtekeningen onderstreepten de bewoners hun vrees dat er gebouwd gaat worden. Ze vroegen de commissie om de wethouder te vragen wat er gaat komen. Die vraag werd door bijna alle fracties overgenomen. Ook de mogelijkheid in het voorontwerp dat groen wijkt voor extra parkeerplaatsen riep vragen bij enkele fracties op.


Wethouder Pieter Guldemond legde uit dat de kavel bij het Uilenbosje al lang voor een ontwikkeling op de nominatie staat. Het stuk gemeentegrond is opgenomen in het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling en moet de gemeente geld opleveren. Zolang er echter geen ontwikkelings-plannen zijn, blijft dat stukje grond groen en wordt het niet ingevuld in het bestemmingsplan. Over het vervangen van groen door parkeervakken zei Guldemond dat dat aan voorwaarden is gebonden en in overleg met de bewoners wellicht kan gebeuren. In het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt dat in de Afrikabuurt 35 extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden; 14 op een plek met bestemming verkeer en 21 binnen een bestemming groen. De wethouder zegde toe dat het definitieve bestemmingsplan pas wordt vastgesteld na besluitvorming over de nota groen. Dit om de regels uit het bestemmingsplan niet te laten botsen met beleidsregels.


Parkeren


Bij de behandeling van de collegebrief over afdoening van de motie Behoud gesloten circuit parkeren, kondigden VVD en Stadsbelangen aan dat ze bij de begrotingsraad in november moties indienen om de kosten en baten van het parkeren in Delft meer in balans te krijgen. Beide fracties zijn onder meer ontevreden over de hoge kosten voor de handhaving en administratie van het parkeren in Delft. Beide fracties rekenden ook voor dat minder bonnen schrijven en minder toegewezen bezwaren kunnen leiden tot minder kosten voor de gemeente. Wethouder Junius zei vooruitlopend op de herijking van het parkeerbeleid dat zij vooral kostenvermindering ziet in een eenvoudiger parkeersysteem.


De commissie stond op verzoek van de SP ook even stil bij het parkeren in de Bomenwijk. Als het aan de SP ligt komen er snel parkeermeters bij de parkeervakken bij het winkelcentrum. De gevraagde toezegging werd niet gedaan door wethouder Raimond de Prez. Hij zei de belangen van alle betrokken partijen in de wijk te moeten afwegen, niet alleen van de ondernemers.


Actuele motie


Wethouder Junius vroeg de commissie uitstel voor de beantwoording van vragen naar aanleiding van de actuele motie van Stadsbelangen om touringcars te weren uit de binnenstad. De wethouder zei te verwachten dat ze de commissie voor het einde van dit jaar antwoord kan geven, omdat ze de vragen ook moet voorleggen aan touringcarbedrijven. Stadsbelangen en de rest van de commissie gingen daar niet mee akkoord. De actuele motie wordt in november behandeld, met de antwoorden die op dat moment bekend zijn.
 

Pagina opties