Bezuinigingen Spoorzone roepen veel vragen op

Dit item is verlopen op 13-03-2015.
13 februari 2015 – In de voortzetting van de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen zijn donderdag 12 februari heel veel vragen gesteld over de maatregelen die het college voorstelt om het vervolg van het Spoorzoneproject financieel in de hand te houden.

De voorgestelde maatregelen staan in de nota Het project Spoorzone vervolgd die door de commissie met andere stukken over het project werden besproken. Vraagtekens werden onder meer gezet bij de voorgestelde versobering van het zuidelijk deel van de Spoorzone. Het CDA pleitte voor uitstel in plaats van bezuinigen op de inrichting van het park, omdat dat misschien in de toekomst van negatieve invloed kan zijn op de verkoopbaarheid van woningen.

Meerkosten

Verschillende fracties gaven wethouder Lennart Harpe mee dat de gemeenschappelijke vervoersautoriteit moet opdraaien voor de meerkosten van aanpassingen aan de nieuwe trambaan. Ze reageerden verbaasd dat Delft de extra werkzaamheden heeft uitgevoerd en betaald en nu probeert om de extra kosten terug te vragen bij het voormalige stadsgewest. Wethouder Harpe vertelde dat hierover met de vervoersautoriteit wordt gesproken. CDA zei bereid te zijn om een motie op te willen stellen die geldt als steuntje in de rug van de wethouder. Dezelfde partij kondigde ook een motie aan om te bezien hoeveel er bespaard kan worden op het schrappen van de ov-baan op de Sebastiaansbrug.

In de commissie werd opnieuw gevraagd naar de stand van zaken rond de onderhandelingen met de provincie en het Rijk over de financiële situatie van Delft. De wethouder wilde niet meer kwijt dan dat de raad de resultaten van die lobby in de Kadernota te zien krijgt samen met de scenario’s om tot een sluitende begroting te komen. Volgens de wethouder zit daar ook het scenario bij, waarin Delft het Rijk vraagt om een artikel 12-uitkering.

Herstelplan

De SP bestempelde de Spoorzone én Harnaschpolder als de pijnpunten van Delft en kondigde aan in de raadsvergadering op donderdag 19 februari een motie voor een herstelplan in te dienen. De partij stelde voor om af te zien van een spaarmodel, maar het fonds ‘Leergeld’ in te stellen voor tekorten dat toekomstige gemeenteraden bij  iedere jaarlijkse terugbetaling herinnert aan de fouten uit het verleden.

Kansen

STIP en Stadsbelangen spraken ook over de kansen in het gebied, waarbij STIP wees op de zonnepanelen op het dak van het nieuwe stadskantoor en Stadsbelangen op ontwikkelaars die springen om binnenstedelijk gebied dat ze kunnen ontwikkelen. De PvdA zei over het algemeen tevreden te zijn met de voorgestelde maatregelen en de ChristenUnie vroeg naar de discussie die de raad zou houden over de Spoorzone.

Wethouder Harpe zei dat die interactieve discussie over de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone met de raad op 7 april plaatsvindt. Ook de klankbordgroep Spoorzone en - op verzoek van GroenLinks - de Raad van Advies van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone worden daarbij uitgenodigd.

Kwartaalrapportage

Wat D66 betreft kunnen de zonnepanelen later ook nog het dak op en de VVD hield de risico’s uit het project tegen het licht. Daarnaast werden er vraagtekens gezet bij de verhoging van de parkeertarieven met 20% voor bezoekers en de mogelijkheid van betaald fietsparkeren. Wethouder Harpe liet weten dat het fietsparkeren aan het eind van dit jaar aan de orde komt als de resultaten bekend zijn van de landelijke pilot met 24 uur gratis een fiets parkeren en daarna betalen. Hij legde ook uit dat alle maatregelen uit de nota op een of ander moment aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In de commissie werd nauwelijks ingegaan op de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van vorig jaar. Volgende maand krijgt de commissie het Spoorzonerapport nieuwe stijl over het vierde kwartaal van 2014. Een raadswerkgroep heeft bewerkstelligd dat de rapportages inzichtelijker, bondiger en actueler worden.  

Omdat CDA en SP moties hebben aangekondigd, praat de gemeenteraad op donderdag 19 februari verder over dit onderwerp.

Oost-west

Of en hoe dat gaat gebeuren met het aangepaste voorstel van D66, VVD en SP over de oost-west autoverbindingen in de TU-wijk moeten die drie partijen onderling nog bepalen. Het voorstel bestaat uit twee onderwerpen; verkeersveiligheid en de oost-westverbindingen. Een meerderheid in de commissie leek weinig trek te hebben om het college vragen voor te leggen over de verkeerstromen in de TU-wijk die al vaker zijn gesteld. GroenLinks zei geen nieuwe informatie te verwachten. Diverse fracties wezen op het gebrek aan geld voor ingrijpende aanpassingen in de infrastructuur van de TU-wijk.

Een meerderheid in de commissie stond welwillender tegenover de vragen die de drie fracties aan het college willen stellen over de verkeersveiligheid bij de Sebastiaansbrug. Wethouder Harpe liet weten er dat op dit moment wordt bekeken hoe het fietsersgedrag en de verkeerssituatie bij de brug veiliger gemaakt kan worden zonder dat het extra geld kost. Daarnaast zal overleg worden gevoerd met de TU en de bewoners van TU-Noord.

De SP zei een motie te overwegen die recht doet aan de toezeggingen die zijn gedaan aan de bewoners van de TU-wijk. De VVD gaat eveneens nadenken over een motie. 

Pagina opties