Bezuinigingen centraal in beschouwingen

Dit item is verlopen op 28-12-2014.
28 november 2014 – Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 27 november blijk gegeven van hun teleurstelling over het gapende gat van 11,3 miljoen euro waarmee de programmabegroting 2015-2018 dit jaar, ruim een maand later, op 18 december moet worden vastgesteld.

In de beschouwingen klonk bij veel fracties in verschillende bewoordingen de wens om de oorzaken van de financiële malaise waarin Delft zit, grondig te onderzoeken. Naar verwachting gaat een werkgroep van de raad zich in het 1e kwartaal 2015 buigen over de vorm en de breedte van dat onderzoek.

Algemene beschouwingen:
Onafhankelijk Delft
D66
STIP
GroenLinks
PvdA 
SP
VVD
CDA
Stadsbelangen
ChristenUnie
Fractie Van Koppen

Onafhankelijk Delft

Wat Onafhankelijk Delft betreft, is de oplossing om uit de financiële ellende te komen simpel: stoppen met betalen aan de spoortunnel, stoppen met bouw van de tweede fase van het nieuwe stadskantoor en een artikel 12-status aanvragen bij het Rijk voor extra geld. Fractievoorzitter Martin Stoelinga zei in de begroting een bedrag te missen voor de aanpak van radicalisering. Een motie van wantrouwen tegen de wethouders van GroenLinks, PvdA en D66 werd aan het eind van de algemene beschouwingen verworpen. Geen enkele andere fractie steunde die motie.

D66

Fractievoorzitter Huub Halsema hield de raad in zijn beschouwingen vanuit diverse invalshoeken de kijk van D66 voor op het Spoorzoneproject met een spoortunnel van nationaal belang, minder geluidsoverlast en een nieuw te bouwen stadsdeel voor Delft. D66 noemde het van belang dat de raad gezamenlijk de opzet van een onderzoek bepaalt en dat zo’n onderzoek eventueel wordt uitgebreid met het project Sebastiaansbrug. Hij vroeg en kreeg van wethouder Aletta Hekker de toezegging dat zij bij de Kadernota in 2015 een routekaart levert waarin staat hoe de begroting weer sluitend  wordt gemaakt.  Een van de mogelijkheden om het gat een beetje te dichten zou volgens D66 een verhoging van de toeristenbelasting kunnen zijn.

STIP

Ook STIP-fractievoorzitter Bert Vogel zei dat zijn fractie wil weten hoe de huidige financiële situatie is ontstaan. Hij zoomde in de beschouwingen van STIP uitgebreid in op de onderwerpen: kenniseconomie, cultuur, sociaal domein, bereikbaarheid en minder regels.

GroenLinks

GroenLinks-fractievoorzitter Fleur Norbruis zei dat haar fractie het gevoel had dat het college niet in control is en te weinig antwoord geeft op vragen. Ook GroenLinks wil een grondig onderzoek naar de oorzaken van het financieel debacle. Lobbyen bij het Rijk moet volgens die fractie leiden tot een hogere bijdrage uit het Gemeentefonds voor Delft. GroenLinks wil daarnaast meer ruimte voor de inwoners voor eigen initiatieven die de gemeente ondersteunt.

PvdA

Ernst Damen wees als fractievoorzitter van de PvdA zijn eigen partij aan als een van de ‘schuldigen’ voor het tekort op de begroting. “De spoortunnel was, is en blijft een fantastische verbetering voor de stad”, aldus Damen. En over het destijds genomen besluit zei hij: “De PvdA was er bij en daar ben ik trots op”. Als voorzet op de begrotingsbehandeling op 18 december  kondigde hij aan dat zijn fractie een motie zal indienen voor een werkgevers-servicepunt. De PvdA wil de uitstroom naar werk bevorderen. Ook zei Damen dat de raad wat meer op het scherp van de snede mag debatteren en wat de PvdA betreft, is met de huidige bezuinigingsplannen van het college de grens van het aanvaardbare nu echt bereikt.

SP

Te veel grote projecten en te grote risico’s. SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum somde ze allemaal op en sprak over het grote belang dat de raad een onafhankelijk onderzoek houdt. Ook wees ze op de bezuinigingen in de zorg en de onzekerheid voor veel Delftenaren die daarvan afhankelijk zijn.

VVD

VVD-fractievoorzitter Bart Smals constateerde tevreden dat de bezuinigingen voor een groot deel worden opgevangen door te bezuinigen op de ambtenaren. Zijn fractie is voorstander van een zo klein mogelijke overheid. Ook de VVD is voorstander van een onderzoek van de raad naar de financiële situatie van Delft. “Niet om schuldigen aan te wijzen, maar om lessen te trekken”, aldus Smals. Belastingverhogingen moeten tijdelijk zijn en de subsidiepot moet volgens de VVD nog eens kritisch worden bekeken.

CDA

In het licht van diverse wereldgebeurtenissen stelt de financiële crisis in Delft niet veel voor, constateerde CDA-fractievoorzitter David van Dis, die zei blij te zijn met zoveel draagvlak in de raad voor een onderzoek naar de oorzaken van de financiële crisis. Net als GroenLinks pleitte het CDA voor meer ruimte voor Delftenaren met eigen initiatieven op allerlei terreinen. Bezuinigen kan wat het CDA betreft op de kenniseconomie. De fractie wil de helft van dat budget schrappen en het CDA wil dat de OZB-verhoging van tafel gaat.

Stadsbelangen

Aad Meuleman, fractievoorzitter van Stadsbelangen, stelde voor dat Delft een tijdelijke crisis-belasting  invoert, met aandelen die de Delftenaren na de crisis kunnen overdragen aan de gemeente. Het onderzoek van de raad moet volgens Stadsbelangen breed en gedegen zijn. Verder hield hij het college voor om ook te letten op de kansen die de Spoorzone biedt. Volgens Meuleman zijn ontwikkelaars juist op zoek naar bouwplekken in binnensteden die makkelijk bereikbaar zijn.

ChristenUnie

“Delft, je zult er maar wonen”, sprak Joëlle Gooijer, fractievoorzitter van de ChristenUnie met opgewekte toon. Wonen in deze stad is een voorrecht, maar ze wees er ook op dat haar uitspraak als een verzuchting kan klinken. In de schaduw van Willem van Oranje en Hugo de Groot reflecteerde ze over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid, de eigen verantwoordelijkheid van mensen en de vrijheid van geweten.  Het debat over de begroting gaat wat de ChristenUnie betreft over rechtvaardige principes.

Fractie Van Koppen

Jos van Koppen kondigde in zijn beschouwingen als afgesplitst raadslid aan dat hij een motie wil indienen op 18 december voor meer geld voor veiligheid. Het opheffen van de camerabeveiliging zodra het nieuwe stationsgebied klaar is, is volgens Van Koppen een slecht idee, omdat de spoortunnel een potentieel doelwit is voor aanslagen.

College

Wethouder Hekker reageerde namens het college op de beschouwingen met een korte uitleg over de keuzes die in de begrotingsplannen door het college zijn gemaakt. Ze wees op de geschiedenis van het Spoorzonegebied, de veranderingen in het sociaal domein en het vertrouwen dat ze heeft in de raad en de stad om er samen ‘uit’ te komen en aan de toekomst te werken. Of die toekomst al zichtbaar wordt in de aan D66 beloofde routekaart kon Hekker niet zeggen. De wethouder zei nog niet te weten of bij de Kadernota duidelijk is wat de gesprekken met regio, provincie en Rijk over financiële hulp hebben opgeleverd. Burgemeester Bas Verkerk sloot de beschouwingen af met de mededeling dat het college uitkijkt naar de debatten in de begrotingscommissies.

Verordeningen

Voorafgaand aan de algemene beschouwingen ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met de Verordening Jeugdhulp en de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Delft 2015. Alleen de SP stemde tegen. De drie amendementen om de verordeningen aan te passen werden unaniem aangenomen door de raad. De motie van de SP om een gemeentelijke ombudsfunctie onder te brengen bij het Instituut Sociaal Raadslieden werd gesteund door Fractie Van Koppen en CDA, maar afgewezen door de meerderheid van de raad. De motie Recht om uit te dagen van GroenLinks, ChristenUnie, D66, STIP, CDA, VVD en PvdA werd aangenomen. SP en Onafhankelijk Delft stemden tegen. De motie vraagt het college om volgend jaar in de verordening op te nemen dat Delftenaren het recht hebben de gemeente uit te dagen met maatschappelijke initiatieven.

Bijzondere Bijstand

Bij de bespreking van het voorstel om de Bijzondere Bijstand aan te passen kwam wethouder Stephan Brandligt met een aantal toezeggingen, waarna Stadsbelangen en ChristenUnie samen met de VDD hun respectievelijke moties Langdurigheidstoeslag en Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) besloten in te trekken. Brandligt beloofde onder meer om na te gaan hoe andere gemeenten de vervanging van de Wtcg hebben geregeld en om na te gaan hoe het toepassen van maatwerk bij de individuele inkomenstoeslag zich verhoudt tot de bijbehorende uitvoeringskosten.  De motie van Onafhankelijk Delft om de individuele inkomenstoeslag af te schaffen voor mensen die langer dan vijf jaar bijstand krijgen, werd door geen van de andere fracties gesteund.

Hamerstukken

Per hamerslag ging de raad onder meer akkoord met de opheffing van stadsgewest Haaglanden en de verordening voorzieningen fracties, raads- en commissieleden.

 

Pagina opties