Bewoners zien komst dansschool niet zitten

Dit item is verlopen op 18-04-2015.
18 maart 2015 – Hoewel de gemeenteraad er geen besluit over neemt, hebben drie insprekers zich, namens de bewoners van de wijken Voordijkshoorn, Westlandhof en Kogelgieterij op dinsdag 17 maart in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, uitgesproken tegen de komst van dansschool Wesseling naar de Buitenwatersloot. 

Wesseling heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om zich te vestigen in het pand Buitenwatersloot 327. Het onderwerp stond niet voor een inhoudelijke bespreking op de agenda van de overlegvergadering, maar was op verzoek van Onafhankelijk Delft toegevoegd aan de procedurevergadering, waarin afspraken worden gemaakt over de behandeling van de vergaderonderwerpen. In de overlegvergadering kregen de insprekers de kans hun zegje te doen.

Bedenkingen

Zij lieten namens hun buurtgenoten weten dat ze vrezen voor verkeers- en parkeeroverlast en vooral ook geluidsoverlast. Ook lieten ze hun onvrede blijken over het gebrek aan overleg met de dansschoolondernemer. Diverse fracties stelden vragen en gaven op die manier de wethouder de kans om de bedenkingen van de insprekers te horen, omdat de bevoegdheid om een besluit te nemen over de omgevingsvergunning die door Wesseling is aangevraagd bij het college van b en w ligt. Het college neemt uiterlijk 6 april aanstaande hierover een besluit. De commissie bespreekt dit besluit in de overlegvergadering op 21 april.

Harnaschpolder

Inspreker Luuk van Adrichem uitte zijn ongenoegen over de voorgestelde verruiming van de bouwhoogtes in het ontwerpbestemmingsplan Harnaschpolder. Hij vroeg de commissie bewoners niet de dupe te laten worden van de crisis op de woningmarkt en om de ecologische verbindingszone intact te laten. Omdat ook dit onderwerp niet op de agenda van de overlegvergadering stond, bleef de bespreking beperkt tot vragen van diverse fracties.

Laga

Nog meer insprekers (zeven) maakten gebruik van hun recht om in te spreken bij de bespreking van de collegebrief over de voortgang van het project Laga. De roeivereniging wil haar clubgebouw uitbreiden. De omwonenden zijn daar om uiteenlopende redenen tegen. Ze vrezen onder meer geluidsoverlast en verminderd woongenot.  Ook de hoogte van de nieuwbouw, disharmonie met de omgeving en luidruchtige horeca-activiteiten werden door de omwonenden als bezwaarlijk naar voren gebracht.  President Elmer van Ewijk van de roeivereniging hield de commissie voor dat het gebouw aan modernisering toe is. Volgens Van Ewijk heeft Laga na overleg met omwonenden twee wijzigingen in de plannen doorgevoerd. Met de komst van de nieuwbouw zullen er geen leden bij komen en ook geen extra activiteiten bijkomen, zo benadrukte hij. Astrid Keers wees namens Delfia Batavorum op het stedelijk belang van een zorgvuldige bestemmingsplanprocedure en ze verzocht de gemeente om de presentatie van het definitieve bouwplan breed onder de aandacht te brengen.

In de voortgangsbrief laat het college weten dat ze een anterieure overeenkomst wil sluiten met Laga om het verdere proces in goede banen te leiden en de voorbereidingskosten gefinancierd te krijgen. STIP liet weten het volste vertrouwen te hebben in het te volgen traject. Andere fracties wezen op de uiteenlopende belangen van Laga en van de omwonenden.

Diverse fracties beaamden dat de roeivereniging een moderner clubhuis verdient, maar ook de omwonenden verdienen hun rust. GroenLinks constateerde dat er nog veel valt uit te leggen. De SP zou alternatieve plannen uitgewerkt willen zien. CDA en ChristenUnie concludeerden uit de inspreekreacties dat de communicatie tussen Laga en de bewoners verbeterd moet worden. Onafhankelijk Delft zou liever zien dat Laga een grotere locatie zoekt. Ook Stadsbelangen kon zich vinden in die denkrichting.

D66 vroeg zich af of de huidige locatie wel voldoende ruimte biedt en geschikt is om wedstrijdsport en topsport te beoefenen. Aan Laga werd verzocht om nogmaals te kijken of er een beter alternatief beschikbaar is en de voorkeur verdient. Voorts verzocht D66 de wethouder de regie te nemen om te sturen op een convenant tussen bewoners en Laga als voorwaarde voor uitbreiding, zodat mogelijke toekomstige bezwaarprocedures worden voorkomen.

Wethouder Förster ging in zijn beantwoording in op het proces tot nu toe, de plek waar Laga wil uitbreiden en het verdere planproces. Hij beaamde dat het om een gevoelig plan gaat met verschillende belangen. De roeivereniging heeft volgens de wethouder in een vroeg stadium de bewoners bij de plannen betrokken om over en weer begrip te kweken.  Over de procedure zei hij dat Laga het plan nu verder moet uitwerken zodat voor de zomer een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden voor het definitieve ontwerp. Hij wees de commissie op het streven om bewoners en Laga tot een buurtconvenant te laten komen om via afspraken mogelijke overlast te beperken.

Stadsbelangen kondigde een motie aan over de ondertekening van de anterieure overeenkomst, zodat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 26 maart komt te staan.

Hamerstuk

De vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan Herziening Noordwest 1 (Hof van Delft) is door de commissie als hamerstuk aan de raadsagenda toegevoegd.

De commissie vergadert donderdag 19 maart verder over de ontwikkelagenda Wonen en Zorg en het voorstel om de Parkeerverordening 2015 aan te passsen. De discussienota over de vertraging van de herstructurering van de Bomenwijk is doorgeschoven naar de overlegvergadering van 21 april aanstaande. 

Pagina opties