Bewoners Heilige Land vinden steun in commissie

Dit item is verlopen op 05-10-2018.
5 september 2018 – Wethouder Karin Schrederhof gaat proberen of ze de bewoners van de met sloop bedreigde woningen in het Heilige Land en woningcorporatie Woonbron aan tafel kan krijgen voor een gezamenlijk gesprek. De wethouder beloofde dat tijdens de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 4 september.

De wethouder kwam met die toezegging, nadat een van de drie insprekende bewoners vol emotie blijk gaf van woede en machteloosheid. De bewoners van de 65 witte huizen in de Dr. Schaepmanstraat en omgeving lieten de klankbordgroep die hen vertegenwoordigt een second opinion uitvoeren door de Woonbond op een bouwtechnisch onderzoek en meer recente steekproeven door Woonbron. Volgens dat tegenonderzoek zijn de woningen dringend aan groot onderhoud toe, maar verkeren ze niet in een dermate staat dat ze dringend gesloopt moeten worden. Woonbron denkt daar anders over.

Renovatie

Volgens de insprekers valt er met Woonbron niet meer te praten over renovatie of groot onderhoud maar staat het besluit van de verhuurder om te gaan slopen al vast. De bewoners vrezen niet alleen dat ze daardoor moeten verhuizen maar ook dat ze daarna niet meer in hun buurt terug kunnen keren omdat de nieuwe huurhuizen te duur zijn geworden. Ze deden een dringend beroep op de commissie om de gemeente te laten ingrijpen.

Die vraag vond onder meer gehoor bij de SP en Onafhankelijk Delft. Volgens de SP is er een vreemde situatie ontstaan waarbij Woonbron en de gemeente naar elkaar wijzen en liggen er inmiddels twee tegenstrijdige rapporten op tafel, terwijl voor de beoordeling van de aanvraag van een sloopvergunning een recent bouwtechnisch rapport nodig is. Daarnaast moet Woonbron met de bewoners tot overeenstemming zien te komen over een sociaal plan.

Vraagtekens

De VVD sprak van een lastig dossier, maar volgens de fractie kan de gemeente niet veel meer doen dan een gesprek tussen huurders en verhuurder mogelijk maken. D66 had vragen over de status van beide onderzoeken die zijn uitgevoerd en ook GroenLinks zette vraagtekens bij de onderzoeken, waarbij die fractie de steekproef naar de technische staat van vier woningen door Woonbron als erg mager bestempelde. GroenLinks constateerde ook dat aan de andere kant van de stad wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid in de wijk en dat die sociale samenhang in het Heilige Land teniet wordt gedaan.

De PvdA wees op het belang van het sociaal plan voor de bewoners en op het dilemma voor raadsleden die niet mogen beslissen over het wel of niet slopen van woningen. Volgens Stadsbelangen Delft moet Woonbron snel de technische staat van de huizen laten onderzoeken. Voor de ChristenUnie is een zorgvuldig proces belangrijk voor de bewoners. De ChristenUnie pleitte ook voor een vertaling van de woonvisie in concrete plannen per wijk, zodat de gemeente in grote lijnen grip heeft op welke huizen waar worden gebouwd. Als Woonbron in het Heilige Land de 65 witte huisjes vervangt door grote eengezinswoningen kan een deel van de huidige bewoners zeker niet terugkeren.

Bemiddeling

STIP herinnerde wethouder Schrederhof aan de toezegging van haar voorganger om te gaan bemiddelen als de huurders en verhuurder er niet uitkomen. Ook het CDA oordeelde dat het moment van bemiddeling nu wel is aangebroken.  

De wethouder legde in haar eerste reactie aan de commissie uit dat de gemeente alleen de rol van vergunningverlener heeft als Woonbron een sloopvergunning aanvraagt. Bij die aanvraag moet de corporatie een recent bouwtechnisch rapport en een sociaal plan indienen. Over de inhoud van de twee rapporten die door Woonbron en de Woonbond zijn opgesteld, deed de wethouder geen uitspraken. Ze voegde daaraan toe dat de bewoners zelf hun wensen in de gesprekken met Woonbron op tafel moeten leggen.

Dat was volgens een van de drie insprekers al zo vaak tevergeefs gedaan. Verschillende fracties waaronder de ChristenUnie, CDA, SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft vroegen de wethouder zich actiever op te stellen. Na een korte schorsing liet wethouder Schrederhof weten dat ze voor de komende raadsvergadering van 27 september in gesprek wil met de bewoners en met Woonbron om hen nader tot elkaar te brengen en het proces te verhelderen. Voor de ChristenUnie wordt de uitkomst van dat overleg bepalend of die fractie in de raadsvergadering wel of geen motie indient.

Investeringsagenda

Het debat in de commissie over Criteria lnvesteringsagenda Sportaccommodaties leverde vooral veel vragen op.  Het doel van de lnvesteringsagenda Sportaccommodaties is volgens de brief van het college: een impuls geven aan de Delftse sportinfrastructuur, zodat de stad weer beschikt over goede basisvoorzieningen voor sport en bewegen. Daarnaast maakt de lnvesteringsagenda ook inzichtelijk wat er nodig is voor de beoogde groei van Delft als gevolg van de woningbouw.

D66 was teleurgesteld dat de agenda nog weinig concreet is en nog niet laat zien wat het gaat kosten om de Delftse sportaccommodaties op orde te brengen. Andere fracties wezen op het ontbreken van de nodige criteria. Volgens de PvdA moet er ook worden gekeken naar toegankelijkheid. GroenLinks voegde daar duurzaamheid en multifunctionaliteit aan toe. Onafhankelijk Delft kondigde aan het stuk mee terug te nemen naar de fractie en adviseerde wethouder Schrederhof hetzelfde te doen: terugnemen naar het college.

De wethouder liet de commissie weten dat ze al sinds de zomer een rondje langs de velden maakt en met veel sportverenigingen heeft gesproken over de accommodaties. Daarbij hoorde ze veel plannen en ideeën. De wethouder gaat de inventarisatie van die gesprekken bespreken met de Sportraad. Daarna krijgt de commissie opnieuw een kans om hierover te praten tijdens een raadsbijeenkomst. Die moet er volgens D66 snel, in oktober, komen. De (financiële) uitwerking van de agenda volgt eind dit jaar als de raad een besluit neemt over het bestuursprogramma.

Koersdocument

Bij de bespreking van het koersdocument Kansen voor ieder kind maakten de fracties van de gelegenheid gebruik om hun aanvullingen op deze nota te delen met wethouder Hatte van der Woude. Ze deelde de mening van diverse fracties dat het document weinig concreet is en bol staat van ambities om iedereen van nul tot 23 jaar in Delft de beste kans op goed onderwijs te geven.

Het debat leverde de wethouder zes kantjes met aanvullingen en opmerkingen op uit de commissie over onder meer het onderscheid tussen wettelijke en aanvullende onderwijstaken van de gemeente, kinderopvang in combinatie met onderwijs, laaggeletterdheid, internationaal onderwijs, het dreigende lerarentekort en de doorlopende leerlijn die onderwijs koppelt met het bedrijfsleven.

Verschillende fracties, waaronder de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie vroegen de wethouder om een strategische onderwijsagenda, waarin de ambities zijn uitgewerkt. De wethouder beloofde de contouren van die agenda eind dit jaar gereed te hebben, zodat de raad die bij het bestuursprogramma kan bespreken. Voor de verdere uitwerking van de agenda gaat de wethouder in gesprek met onderwijsinstellingen, jeugdzorg en andere onderwijsbetrokkenen.

Pagina opties