Bewoners Bomenwijk vinden gehoor bij commissie

Dit item is verlopen op 12-05-2013.
12 april 2013 - Verschillende fracties hebben in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 11 april amendementen aangekondigd om het bestemmingsplan Bomenwijk  zo te wijzigen dat het meer tegemoet komt aan de wensen van de Bewonerswerkgroep Bomenwijk.

De bespreking van het bestemmingsplan was een vervolg op de bespreking in de commissie op 7 februari. De Bewonerswerkgroep Bomenwijk presenteerde toen haar alternatieve plan om onder meer  de hoogte van de geplande woontoren op de hoek Tweemolentjeskade/Wilgenlaan te verlagen naar maximaal vijf bouwlagen en de bedrijfsruimten in het T-blok aan de Wilgenlaan te laten vervallen. Wethouder Raimond de Prez beloofde toen naar het plan te zullen kijken. Dat leidde de afgelopen weken echter niet tot wijzingen in het voorgestelde bestemmingsplan. De Prez legde de commissie uit dat een grondig onderzoek naar het alternatieve plan het bestemmingsplan vertraagt en dat de gemeente het zeer belangrijk vindt om de ontwikkelmogelijkheden voor Vestia en mogelijke andere ontwikkelaars zo groot mogelijk te  houden. Volgens het college betekent het volgen van het alternatieve plan van de bewoners juist een risico voor de vervolgontwikkeling van de Bomenwijk.

Amendement

In wisselende reacties pleitten de meeste fracties om de bewoners enigszins tegemoet te komen door minder hoogbouw en minder volume te realiseren. De PvdA stelde voor om de bedrijvigheid in het T-blok te vervangen door woningen en de woontoren te verlagen tot dezelfde hoogte als de bestaande flat bij het winkelcentrum. De partij kondigde aan met D66 en VVD een amendement te gaan voorbereiden.

Een soortgelijk amendement wil GroenLinks ook tijdens de raadsvergadering op 25 april indienen. GroenLinks wil de woontoren halveren tot maximaal vijf bouwlagen. Een voorstel waarover ook de SP zei zich in te kunnen vinden. Leefbaar Delft liet weten tegen het bestemmingsplan te zijn. De overige partijen gaan in overleg met hun fracties en wachten de aangekondigde amendementen af. Volgens de wethouder blijft met het voorstel van de PvdA de overeenkomst met Vestia overeind, maar gaat het plan van GroenLinks te ver.

TU Midden-Noord

Overwegend positieve reacties liet de commissie horen op het bestemmingsplan TU Midden-Noord. Wel waren er zorgen over verschillende aspecten van het plan, zoals de  integraliteit van het bestemmingsplan in relatie tot postzegelplannen die in hetzelfde gebied later vastgesteld moeten worden.

Ook verkeershinder, geluidsoverlast en bereikbaarheid werden door diverse fracties naar voren gebracht. Wethouder Pieter Guldemond constateerde dat de samenhang van dit plan gewaarborgd is door onder meer de MER, het LVVP en het project Groen-Blauw. Om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het gebied kondigde hij aan dat in 2014 een monitor wordt opgesteld, waarin met name ook het verkeersaspect wordt opgenomen.

GroenLinks liet weten een amendement te overwegen over de mogelijkheid om vijf meter extra boven de toegestane bouwhoogte te bouwen. Onafhankelijk Delft, STIP, D66, Stadsbelangen, PvdA, CU en Leefbaar Delft gaven een positief advies. De overige partijen bespreken het voorstel verder in hun fracties voor de vaststelling van het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 25 april.

Zuid-West 3

Het bestemmingsplan Zuidwest-3 komt als hamerstuk op de agenda van die vergadering te staan. GroenLinks wil dan via een stemverklaring laten horen het niet eens te zijn met de witte vlek bij het Uiltjesbos en de wijzigingsbevoegdheid op parkeren in het groen. Ook VVD gaf aan een stemverklaring te zullen geven. De overige fracties zijn positief over het voorstel.

De bespreking van het bestemmingsplan Harnaschpolder is doorgeschoven naar volgende maand. Dan is ook de ecologische quick-scan klaar die volgende week uitgevoerd wordt in het gebied.

Pagina opties