Bespiegelingen fractievoorzitters over Kaderbrief 2020

Dit item is verlopen op 03-08-2020.
De gemeenteraad komt op donderdag 9 juli aanstaande digitaal bij elkaar om onder meer de Kaderbrief 2020 vast te stellen. In deze nota schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. Het stuk is daarmee te beschouwen als dé opmaat naar de programmabegroting 2021-2024, die na de zomer wordt aangeboden.

De fractievoorzitters gaven in de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 2 juli hun bespiegelingen over de kaderbrief. In de afrondende raadsvergadering op 9 juli kunnen zij via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid. Op deze pagina beschrijven de fractievoorzitters hoe hun partij aankijkt tegen de Kaderbrief 2020.

De digitale raadsvergadering kan donderdag rechtstreeks via de webcast worden bekeken. De vergadering begint om 20.00 uur. 

CDA - GroenLinks - STIP - D66 - VVD - SP - PvdAOnafhankelijk Delft - ChristenUnie - Stadsbelangen Delft - Groep Stoelinga

 Rob van Woudenberg, CDA

Belang burger staat centraal

“Door tegenvallers in het sociaal domein en de gevolgen van de coronacrisis verslechtert de financiële positie van Delft in rap tempo, aldus het college. Deze situatie vereist glasheldere keuzes, volgens het CDA. Het CDA kiest voor het investeren in onze mensen. Dit betekent dat er geld zou gaan naar onder andere de aanpak van schulden, armoede, zorg en (jeugd)werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Het belang van de Delftse burger staat hierin altijd centraal; dat is bij het CDA in alles het uitgangspunt – van afval inzamelen tot parkeren en van zorg tot woonlasten. Inwoners, ondernemers, verenigingen en clubs worden daar niet alleen goed over geïnformeerd; we zorgen dat ze actief worden meegenomen.”

“Het CDA vindt het belangrijk dat gezinnen, starters en ouderen in Delft kunnen (blijven) wonen in een duurzaam bestendig huis, precies voor wie het is gebouwd. Het is essentieel dat er voldoende passende en betaalbare woonruimte in Delft beschikbaar is, zodat gezinnen en ouderen niet noodgedwongen naar omliggende gemeenten hoeven te verhuizen. Het CDA zet in op een pluriform Delft, een stad waarin iedereen graag woont en omziet naar elkaar. Waar we oog hebben voor de menselijke maat en gezamenlijk werken naar een duurzame toekomst. Zo zetten we in op een Delft dat we willen doorgeven aan volgende generaties.”

 Frank van Vliet, GroenLinks

Voetgangers en fietsers op plek één

“GroenLinks maakt zich sterk voor een gezonde, leefbare stad voor iedereen. Juist in deze tijd van corona ervaren we hoe belangrijk het is om een omgeving te hebben waarin je prettig kunt verblijven, bewegen, spelen en elkaar ontmoeten. En met schone lucht! De klimaatverandering maakt groene, koele plekken nog belangrijker. Voor zulke plekken  ontstaat ruimte met het nieuwe mobiliteitsplan, waarin voetgangers en fietsers op plek één staan.”

“GroenLinks gelooft daarbij in de kracht van de stad: inwoners hebben zelf ideeën hoe zij de ruimte in hun wijk willen inrichten. Zeker in Delft! De gemeente faciliteert dit soort plannen.”

“Een gezonde stad en gelijke kansen zijn voor iedereen belangrijk. Armoede wil GroenLinks zoveel mogelijk voorkomen. De huidige aanpak, die gericht is op preventie, kansen creëren met goed onderwijs en banen op alle niveaus, wil GroenLinks stevig doorzetten.”

“Met alle duurzame en innovatieve bedrijven speelt Delft een rol van betekenis. Door te bedenken én te maken lopen we voorop in de aanpak van de klimaatcrisis en zijn veel mensen aan het werk voor een schonere wereld. Onze eigen stad pakken we snel aan: met een warmtenet en met het verduurzamen van vastgoed. Bewoners worden daarin met raad en daad ondersteund. Samen maken we de gezonde stad!”

 Matthijs Gouwerok, STIP

Vasthouden aan ambities

“Opstarten en slim doorpakken, dat is wat STIP betreft de mentaliteit van vandaag en morgen. Twee jaar terug begonnen we de raadsperiode met het motto ‘Voorbereid op de toekomst!’ Door de onverwachte situatie rondom corona gaan we de tweede helft van deze raadsperiode uiteraard anders in dan voorzien. Daarin vindt STIP het belangrijk om onze lokale economie en cultuurpartners waar nodig te ondersteunen.”

“Ondanks deze veranderde wereld houdt STIP vast aan de ambities die de afgelopen twee jaar zijn uitgewerkt en nu uitgevoerd kunnen worden. Met het mobiliteitsplan durven we onszelf als stad de vraag te stellen hoe de openbare ruimte er in de toekomst uit gaat zien, met het oog op de nodige verdichting. Daarbij kiest STIP voor meer ruimte voor groen, recreatie en de fiets. Ook op de lange termijn kijkt STIP uit naar slim verdichten met innovatieve woonvormen en levendige wijken, waar ruimte is voor wonen en werken. Op duurzaamheid willen we concrete stappen zetten, met een warmteplan hoe we op wijkniveau de energietransitie ingaan. De huidige situatie vraagt om nu scherp op onszelf te zijn, maar juist ook om vertrouwen in de toekomst uit te stralen door te blijven investeren in Delft.”

 Christine Bel, D66

Nu niet stilstaan

“De coronacrisis hakt er bij iedereen in en doet ons stilstaan bij wat echt belangrijk, maar dus niet vanzelfsprekend is. Gezondheid, betaald werk, onderwijs, sociale contacten, beweging, uitgaan: vrijheid. Ook zien we dat de crisis sommigen zwaarder treft dan anderen.  Bijvoorbeeld ondernemers in de horeca, maar ook jongeren voor wie thuisonderwijs lastig is, ouderen en mensen in een instelling of gewoonweg omdat je klein woont zonder tuin of niet zo handig bent met digitale middelen.”

“Maar de crisis bracht ook positieve inzichten en kansen: veel van ons kunnen best thuiswerken. Minder verkeer op straat en meer ruimte voor andere dingen in de openbare ruimte is fijn. Digitaal is niet altijd ideaal, maar soms wel een mooie aanvulling en… samen kunnen we een crisis aan. Het is zaak dat we nu niet stilstaan. Eerlijk is eerlijk, het ziet er financieel niet rooskleurig uit: het Rijk bezuinigt steeds meer op gemeentelijke taken en dat moet stoppen. D66 vindt een gat in de begroting geen oplossing, maar wil wel blijven investeren in de stad. Want D66 wil het mooie van Delft behouden, inzetten op meer kansengelijkheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie en een toekomstbestendige economie.”

 Dimitri van Rijn, VVD

Betaalbaar, bedrijvig en duurzaam

“De VVD is tevreden over dit college en over hoe we in de raad schouder aan schouder optrekken voor ons Delft. We hebben echter ook nog wat aandachtspunten op weg naar een betaalbaar, bedrijvig en duurzaam Delft.”

“Ten eerste willen we een financieel duurzaam Delft doorgeven aan volgende generaties. De financiële positie van de gemeente is fors verslechterd. Duidelijke keuzes zijn nodig. Wat ons betreft stoppen we met beleid dat niet leidt tot aantoonbare resultaten. Zo willen we alleen zorg waar het echt nodig is, zorg op maat.”

“Ten tweede vinden wij dat iedereen die kan werken, moet werken. We moeten zorgen voor opleidingen en banen op elk niveau. Onze wethouder maakt zich daarom sterk voor meer voorbereidend en middelbaar technisch beroepsonderwijs in Delft. Wat zou het mooi zijn als Delft echt de stad van techniek én vakmanschap wordt.”

“Ten derde willen wij dat de woningvoorraad verandert om op lange termijn de financiële weerbaarheid in Delft op peil te houden. Er moet daarom een substantieel aantal middeldure huur- en koopwoningen worden bijgebouwd.”

“Tot slot willen wij de leiding nemen in en een succes maken van de energietransitie. Wij zullen daarbij sturen op concreetheid, realisme, betaalbaarheid, monitoring en de Delftenaar centraal.”

 Lieke van Rossum, SP

Nu ongelijkheid oplossen

“Nu is de tijd voor echte verandering. De coronaperiode is voor iedereen zwaar, zeker voor diegenen die er van dichtbij mee te maken hebben gehad. Maar in deze vreemde periode wordt ook de ongelijkheid in onze stad blootgelegd. Want als je alsmaar thuis moet blijven, maakt het nogal verschil of je hoog in een flatgebouw in een klein appartement woont, of in een vrijstaand huis met grote tuin. Dan maakt het nogal uit of je salaris gewoon gestort wordt, of dat je een nul-uren contract met nu dus nul inkomsten hebt. Deze tijd vraagt meer dan ooit om het oplossen van ongelijkheid.”

“De gemeente moet het komende jaar dus keihard inzetten op betaalbaar wonen, ook op nieuwbouwlocaties, en zelf zorgen voor voldoende huurwoningen. De regelingen voor armoedebestrijding moeten eindelijk uitgebreid worden en er zijn meer speel– en  sportvoorziening in de buurten nodig.”

“Deze zomer krijgen huurders weer een – vaak fikse – huurverhoging waar niets tegenover staat. Tot nu toe is de gemeente niet bereid geweest hier wat aan te doen. Ons prachtige Delft wordt steeds minder een stad waar alle mensen terechtkunnen, omdat het zo duur is om hier te wonen. Dat tij moet nu gekeerd worden!”

 Willy Tiekstra, PvdA

Blijven investeren in mensen

“Na twee jaar zijn de ambities van het college onverminderd groot. Op gebied van wonen, sport, werk en duurzaamheid zijn belangrijke, positieve stappen gezet. De Kaderbrief laat echter een fors verslechterend financieel perspectief zien. De kosten in het sociaal domein blijven stijgen. De coronacrisis drukt zwaar op de gemeentelijke financiën. Bezuinigingen lijken onafwendbaar en dat vraagt keuzes.”

“De PvdA-fractie wil blijvend investeren in een krachtige Delftse samenleving. Dat betekent: niet direct blind bezuinigen, maar eerst kritisch naar die begroting kijken. Gebruik de reserves (de Enecogelden, bijvoorbeeld) om de ergste klappen van de coronacrisis op te vangen. Begroot realistisch, zodat achteraf niet onnodig geld overblijft. Investeer, om zo geld van andere partijen binnen te halen. Behoud ook ruimte voor kleine initiatieven en projecten in de stad. Denk goed na over noodzakelijke keuzes.”

“Ook in deze moeilijke tijd staat de PvdA voor het blijvend investeren in mensen. Juist de coronacrisis maakt de scheidslijnen tussen mensen dieper. Onze inwoners, jong en oud en ook de meest kwetsbare, moeten echter zeker kunnen zijn van een betaalbare woning, goed onderwijs, laagdrempelige voorzieningen, een groene en veilige wijk, werk en een gezond leven zonder schulden.  Dat is veel, heel veel. En vergt keuzes. De PvdA zal steeds een zekere toekomst voor iedere inwoner van Delft centraal stellen.” 

 Jolanda Gaal, Onafhankelijk Delft

In actie voor jonge woningzoekenden

“Het klonk als muziek in onze oren, dat de stadsschuld met € 11 miljoen is afgenomen tov. 2018. Maar er blijft nog rond € 440 miljoen over. Dus de bezuinigingen blijven gewoon van kracht. Behalve op Het Prinsenhof. Daar is weer een vermogen uitgegeven aan de tentoonstelling van Pieter de Hoogh en aankoop van schilderijen en uitgaven personeel – stop hiermee! De kosten zullen ook weer oplopen vanwege de coronacrisis. Er moesten tablets aangeschaft worden voor scholieren die verplicht thuis moesten blijven, en van wie de ouders niet de mogelijkheid hadden, deze aan te schaffen. Fijn dat wethouder Schrederhof, dit snel mogelijk maakte!”

“Ook zijn de uitgaven van groenonderhoud gestegen met € 0,3 miljoen. Wij begrijpen wel waarom: laat die bladblazers nu eindelijk eens direct gevolgd worden door een bladopzuigwagentje. Ook de nieuwe bomen begieten met water langs de spoorzone, was blijkbaar een probleem. Wij telden zo’n 50 dode bomen.”

“Een woning vinden in Delft is alleen weggelegd voor mensen met een goed gevulde beurs of wanneer je student bent. Wij komen in actie voor de jongeren uit gezinnen die geen kant op kunnen.”

“Ten slotte nog de parkeertransitie. De inspraaktijd voor inwoners is te kort. Wij willen meer inspraak. Til deze transitie maar over het reces heen.”

 Joëlle Gooijer, ChristenUnie

Investeren in samenleving met aandacht

“Na een langzame start presenteerde het college begin 2019 een bestuursprogramma dat, wat de CU betreft, teleurstellend was qua ambities. Helaas blijkt de financiële ruimte die er toen was nu alweer verdampt. Verlies aan dividendopbrengsten (Eneco, Stedin), ontoereikende rijksbudgetten en toenemend zorggebruik in de jeugdzorg en Wmo zorgen ervoor dat de begroting niet sluitend te krijgen is. Daar komt de coronacrisis nog bovenop, met een verlies aan inkomsten uit bijvoorbeeld huur van gemeentelijk vastgoed, parkeergelden en toerisme.”

“Dit betekent dat bezuinigingen onvermijdelijk lijken en dat politieke wensenlijstjes in de ijskast kunnen. Wat de ChristenUnie betreft zorgt het college voor een programmabegroting waarmee  kloven niet vergroot worden (tussen rijk en arm, binnenstad en andere wijken, jong en oud, ziek en gezond). De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We moeten investeren: niet in prestigeprojecten, maar in een samenleving met aandacht en in een stad die we door kunnen geven aan toekomstige generaties. Met voldoende groen, nieuwe woonvormen voor ouderen en meer ruimte voor ontmoeting.”

“De Eneco-miljoenen geven gelukkig ruimte voor incidentele uitgaven. We vinden dat de voorgestelde bestemmingsreserves in de Kaderbrief er niet toe mogen leiden dat de raad later niet meer vrij en transparant kan beslissen over de besteding.”

 Bram Stoop, Stadsbelangen Delft

Eerst pas op de plaats maken

“Ondanks de vervelende corona-tijd waarin wij leven, schetst het college een opvallend optimistisch beeld in deze Kadernota. Ondanks € 13 miljoen tekort als gevolg van de corona en nog steeds een forse stadsschuld. Op geen enkele wijze treffen wij ideeën aan voor eventuele oplossingen voor het tekort, terwijl de corona-crisis nog lang niet voorbij is. Het college zal wel weer verwijzen naar de begroting die in het najaar wordt gepresenteerd.”

“Stadsbelangen Delft wil dat het college alle toekomstige plannen met daarbij behorende budgetten eerst kritisch tegen het licht houdt en budgetten naar beneden bijstelt dan wel afziet van plannen of deze uitstelt. Onze fractie wil een totaaloverzicht ontvangen van voorgenomen investeringen en uitgaven. Dan kan de gemeenteraad daarna bepalen wat wel of niet kan doorgaan of wat wel of niet uitgegeven kan worden, zodat daarmee het tekort wordt opgelost. Bovendien zou het tekort gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen. Dus eerst pas op de plaats maken met het doorgaan van onverstandig uitgeven. Het kan niet zo zijn dat het college vrolijk doorgaat met dure plannetjes en de rekening neerlegt bij onze inwoners. Dus in ieder geval geen lastenverhoging voor onze inwoners.”

 Martin Stoelinga, Groep Stoelinga

Coronakrater dichten met Eneco-miljoenen

“Bij het grote ongeluk van de corona-crisis heeft Delft het geluk dat het binnenkort € 100 miljoen krijgt bijgeschreven op de rekening vanwege de verkoop van onze Eneco-aandelen. Corona is al een tijdje voorbij in Delft maar het slaat ook een financiële krater in onze boekhouding.”

“Wij vinden dat alle kosten die voortvloeien uit corona, betaald moeten worden uit de Eneco-opbrengst. We willen dat de coalitie hiervan € 25 miljoen reserveert voor 2020 en 2021. Dit is geld van alle burgers en kan aan deze totaal onvoorziene noodsituatie besteed worden.”

“Gezien de economische crisis die nu diep en hard over ons heen rolt, willen we niet dat de burger op enigerlei wijze de kosten gaat betalen. We vinden dat de tarieven van de woonlasten OZB, afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht voor 2021 hetzelfde moeten blijven als in 2019. Die zijn toch al veel te hoog. Dus geen stijging met 1,7 procent van de inflatie zoals dit college wil. Liever nog omlaag.”

“Verder moet de gemeenteraad een taskforce vormen, met ook financieel deskundigen, die elk kwartaal bij elkaar komt om de exponentieel stijgende kosten in het sociale domein te beheersen. Dit loopt anders helemaal uit de rails.”

Pagina opties