Behoud kinderboerderijen verdeelt fracties

Dit item is verlopen op 30-11-2013.
30 oktober 2013 - In de begrotingsvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 29 oktober door alle fracties en door wethouder Stephan Brandligt benadrukt dat de kinderboerderijen, de waterspeeltuinen en het centrum voor natuur- en milieu educatie De Papaver behouden moeten blijven.

De meningen in de commissie waren verdeeld over of en hoe dat de komende twee jaar geregeld moet worden.

Kinderboerderijen

Het college wil de kinderboerderijen, waterspeeltuinen en De Papaver overdragen aan andere partijen en daarmee een flinke bezuiniging realiseren. Een aantal insprekers sprak de vrees uit dat vrijwilligerswerk, dierenwelzijn en laagdrempelige voorzieningen voor kinderen zich slecht verdragen met commerciële belangen. Zij vinden dit een publieke taak, waarvoor de gemeente een blijvende verantwoordelijkheid heeft.

Wethouder Brandligt zei dat – juist, omdat het zo leeft in de stad - er alle kansen zijn om andere beheersvormen te ontwikkelen. Niet alleen met ondernemers, maar ook met bijvoorbeeld een zorg- of een onderwijsinstelling. De VVD en de collegefracties willen die weg wel bewandelen. Op verzoek van GroenLinks beloofde de wethouder in het voorjaar van 2014 inzicht te geven in de stand van zaken. Want als een goede overdracht niet dreigt te lukken, kunnen er dan nog  tijdig alternatieven gezocht worden om de voorzieningen toch open te houden.

Tegenbegroting

Andere fracties denken dat de gemeente helemaal niet op deze bezuiniging moet inzetten. Onafhankelijk Delft diende al een motie in, en de SP een zogenaamde tegenbegroting,  waarin deze bezuiniging ongedaan wordt gemaakt. Met alle waardering die de SP ontving voor de tegenbegroting werden deze alternatieve keuzes niet breed omarmd. Waar Onafhankelijk Delft de SP verweet zelf te hebben ingestemd met projecten als het nieuwe stadskantoor, zei wethouder Raimond de Prez dat het bouwen van 300 sociale woningen in de Harnaschpolder en het neerzetten van een school toch niet als een prestigeproject bestempeld kunnen worden.

Veilige stad

De ChristenUnie benadrukte dat een geplande bezuiniging op de Veiligheidsregio doorgezet moet worden. Volgens burgemeester Verkerk willen de andere gemeenten in de Veiligheidsregio dit beslist niet in het door Delft voorgestelde tempo. Een extra motie vanuit de raad daarover leidt dan mogelijk tot een eenzijdige verlaging van het veiligheidsniveau in Delft. De ChristenUnie zei te kunnen aantonen dat efficiencymaatregelen nog mogelijk zijn.

De PvdA sprak over de noodzaak van de-radicalisering en hield een pleidooi voor een brede aanpak op maat per groep, naar Amsterdams voorbeeld. Volgens Onafhankelijk Delft is dat geen verschil met de aanpak die er al is en is er financiële dekking nodig, waarop de PvdA verwees naar een eventuele motie die daarover ingediend zal worden.

Regionale samenwerking

Het CDA kondigde een mogelijke motie aan, waarmee het ‘politieke piketpalen’ wil slaan. De bewoners van Delft moeten profiteren van regionale samenwerking, waarbij de gevolgen van de uitwerking van de plannen voor een gezamenlijk klantencentrum met Rijswijk echter niet te ver moeten gaan. Wethouder Lucas Vokurka antwoordde hier niet veel van te begrijpen, omdat alle tot nu toe genomen beslissingen met de raad zijn gedeeld. De fractie van D66 vond juist de ingeboekte bezuiniging van deze samenwerking aan de voorzichtige kant, omdat er meer profijt uit te halen zou moeten zijn.

Stedenband

De bezuiniging op de stedenband met Esteli stuitte op onbegrip bij de voorzitter van de stichting en bij diverse fracties. Daarbij werd betoogd dat de activiteiten door participatie en samenwerking vanuit de samenleving tot stand komen en het geld doelgericht en effectief besteed wordt.  De burgemeester beaamde dat en zei de stedenband niet te willen verbreken, maar wel de structurele financiering vanuit zijn portefeuille, omdat hij dat geld niet meer heeft. En omdat er veel draagvlak is, zijn de kansen groot dat de stichting zelf projectfinanciering kan vinden. De oproep van de inspreker om met minder subsidie als gemeente toch te blijven investeren in dit stukje ‘participatiesamenleving’ werd door diverse fracties ondersteund met de aankondiging van een motie.

Met politiek spelen

Lijm en Cultuur vroeg morele steun en een beperkte financiële bijdrage van de fracties, om de relatie tussen burger en politiek te mogen verbeteren met speelse gedachten, activiteiten en experimenten zoals ‘een karavaan der Delftse politici’, een maandelijks politiek speelcafé en een onderzoek naar de effecten van  “stemmen op je verjaardag”. Waar de morele steun geen probleem lijkt, kondigde vooralsnog geen van de fracties op dit punt een motie aan.

Het debat over de begroting wordt op donderdag 7 november voortgezet in de raadsvergadering.

Pagina opties