Ambities centraal in beschouwingen

Dit item is verlopen op 21-07-2019.
21 juni 2019 – Bijna alle raadsfracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 20 juni gewezen op de hoge ambities die het college heeft vastgelegd in de Kaderbrief 2019. Ambities die in grote lijnen op de steun kunnen rekenen van de coalitiepartijen, maar die volgens de oppositiepartijen omgezet moeten worden in concrete acties.

De Kaderbrief 2019 geldt als dé opmaat naar de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden. In de eerste termijn van deze raadsbehandeling gaven de tien raadsfracties hun kijk op de toekomst van Delft. Volgende week donderdag 27 juni vindt de afrondende behandeling plaats en kan de raad via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid.

Algemene beschouwingen

GroenLinks
STIP
D66
VVD
CDA
SP
PvdA
ChristenUnie
Stadsbelangen Delft
Onafhankelijk Delft

GroenLinks

Fractievoorzitter Frank van Vliet liet de raad weten dat GroenLinks positief is over de kaderbrief. In de visie van GroenLinks zet het stadsbestuur hiermee voor 2020 de bakens uit voor schone energie, groene wijken en beleid dat gericht is op het voorkómen dat mensen in de schulden raken of zorg nodig hebben. Voor een koers waarin iedereen meedoet in de stad. Van Vliet sprak over een sterke samenleving die beschermt wie en wat kwetsbaar is.

Van Vliet deed namens GroenLinks ook de oproep aan andere partijen met vertegenwoordigers in de Tweede Kamer om hen aan te spreken op het kabinetsbeleid van taken overdragen aan de gemeenten zonder daarbij voor de nodige financiering te zorgen. Hij wees erop dat Delft jarenlang er alles aan heeft gedaan om er financieel weer bovenop te komen, maar nu dreigt door minder geld van het Rijk dat Delft opnieuw in financieel zwaar weer komt. Dat betekent volgens Van Vliet dat de raad goed moet kijken naar de grote opgaven in de stad, zoals het sociaal beleid, wonen en de energietransitie, waarbij GroenLinks de rekening eerlijk wil verdelen.

GroenLinks vindt bij monde van de fractievoorzitter dat Delft ook moet blijven investeren, desnoods via leningen, omdat dat nu bijna geen geld kost, om het goede te doen en het slechte te voorkomen.

STIP

De raad kreeg door fractievoorzitter Matthijs Gouwerok van STIP een modern gezicht op Delft voorgeschoteld. Waar vroeger de markt een parkeerplaats was voor auto’s is het tegenwoordig, volgens Gouwerok, een levendige plek met evenementen, terrassen en winkels. Die transitie ziet STIP graag breder in de stad.
Goede OV-verbindingen en prioriteit voor voetganger, fietser en kleinschalig emissieloos vervoer vormen voor STIP de basis. Zo wil STIP een file van auto’s voorkomen en de openbare ruimte toegankelijk, leefbaar en uitstootvrij houden. Wonen mag volgens de fractievoorzitter van STIP binnen de schaarse ruimte van Delft ook de hoogte in met een leefbare plint en groen tussen de huizen. STIP ziet door de ogen van Gouwerok Delft in de toekomst ook als een stad met culturele ontmoetingsplekken in de wijken en voldoende doorgroeimogelijkheden voor bedrijven.

In het sociaal domein acht STIP het van belang dat wordt ingezet op preventie. Fractievoorzitter Gouwerok hield de raad voor dat werk het beste medicijn is om uit armoede te komen. STIP wil een toekomstbestendig Delft, waar men vandaag en morgen prettig woont, werkt en leeft. 

D66

D66-fractievoorzitter Christine Bel blikte vooruit over de herdenking in 2020 van 75 jaar bevrijding. Dat moet Delft volgens D66 niet vieren met een feestje met Armin van Buren van laten beklijven via een educatief programma voor de scholen. Bel zei ervan overtuigd te zijn dat Delft mooier is dan tien jaar geleden, ook op sociaal gebied.

Daarnaast zei ze namens haar partij content te zijn dat het college het initiatief voor een rookvrije generatie een plek in de kaderbrief heeft gegeven. Op het gebied van duurzaamheid vroeg Bel aandacht voor de rijkssubsidies voor circulair bouwen die niet bij alle bouwers bekend zijn en de wens van D66 om alle schoolgebouwen in Delft duurzaam te maken. D66 kijkt ook uit naar de mobiliteitsvisie en wenst minder auto’s langs de grachten en meer auto’s in de parkeergarages en veilige fietsroutes.

Fractievoorzitter Bel zei dat D66 ook een toekomstbestendige sluitende begroting wil. Haar partij is geen voorstander van oplopende schulden. D66 vindt dat structurele lasten met structurele inkomsten gedekt moeten worden.

VVD

Bart Smals wist donderdagavond dat het zijn laatste beschouwingen waren als fractievoorzitter van de VVD. Hij wordt begin juli benoemd als Tweede Kamerlid. Hij liet weten dat de VVD dik tevreden is met dit college en met de kaderbrief. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de samenwerking in de coalitie.

Smals plaatste namens zijn fractie ook kanttekeningen bij de kaderbrief. De VVD sprak de zorg uit dat het college zich niet moet vergalopperen aan de ambities uit Agenda 2040 terwijl in de visie van de VVD ook de basis in Delft op orde moet zijn. De VVD wil ook meer middel duur en dure huurwoningen gerealiseerd zien en ziet ook graag een mbo techniek naar Delft komen. Het college moet volgens de VVD op Schieoevers oog houden voor de ondernemers en in de binnenstad de auto niet uit de stad jagen, maar voor aantrekkelijke parkeertarieven in de garages zorgen.

Avalex moet bij monde van de VVD-fractievoorzitter verzelfstandigd worden, met het nieuwe inzamelen moet worden gestopt en het college moet inzetten op na-scheiding. Binnen het sociaal domein vindt de VVD dat kritisch gekeken moet worden naar kinderen die te lang hulp krijgen. Volgens Smals heeft de gemeente voldoende financiële ruimte als er kritische gekeken wordt naar de effectiviteit van het beleid.

CDA

CDA-fractievoorzitter Rob van Woudenberg zei in de kaderbrief niet de gehoopte acties terug die zijn fractie van het college had verwacht. Hij sprak daarom van de karig brief. De ambities zijn er volgens het CDA wel: 1500 banen erbij, 15.000 woningen, maar concrete plannen kwam Van Woudenberg nergens tegen.

Daarnaast hield hij het college voor dat bewoners hun vertrouwen in de politiek hebben verloren. Hij wees op de bewoners van de Gasthuislaan. De gemeente heeft volgens het CDA niet of te laat naar die bewoners geluisterd.

De fractievoorzitter zei dat zijn partij de intenties van het college in de kaderbrief goed vindt, maar het moet wel samen met de stad gebeuren in de visie van het CDA. Zijn partij wil juist naast en samen met bewoners en bedrijven om de stad door te kunnen geven aan de volgende generatie.

SP

In de beschouwing van de SP stelde fractievoorzitter Lieke van Rossum de veranderende stad centraal; Delft van middeleeuwse stad, via stad in de Gouden Eeuw naar industriestad van nu. Nog steeds verandert Delft in de visie van de SP en niet ten goede. Volgens de fractievoorzitter lijkt de waardering voor de werkers van Delft te verminderen. Ze zei het gevoel te hebben dat Delft langzaam door de vingers glipt met toeristen en studenten in de binnenstad en huurhuizen met achterstallig onderhoud in de buitenwijken.

De sloop van de 65 witte huizen in het Heilige Land, de sloop van sociale huurwoningen in de Bomenwijk. De SP herinnerde het college eraan dat de gemeente er formeel niet over gaat. Van Rossum zei dat de gemeente haar nek wel had kunnen uitsteken, maar Delft doet dat niet. Volgens haar is het hoog tijd dat Delft weer een trotse huursector krijgt en van levensbelang dat de raad weer zeggenschap krijgt over de stad door een gemeentelijke woningbouworganisatie te starten die huurwoningen van tussen de € 400 en € 950 gaat maken.

Daarnaast moet de gemeente volgens de SP ook weer werk maken van de buurtvoorzieningen en moet de armoedebestrijding ook aandacht krijgen voor mensen met een baan die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daarvoor bepleit de SP flinke investeringen in anti-armoede regelingen en ook het lokaal vastleggen van hogere lonen.

PvdA

Van de coalitiepartijen toonde fractievoorzitter Willy Tiekstra namens de PvdA zich het meest kritisch over de kaderbrief. Met de kaderbrief brengt het college de ambities in herinnering sprak Tiekstra. Maar nieuw beleid ziet zij er niet in terug . De kaderbrief biedt volgens de voorvrouw van de PvdA uitzicht op plannen en visies, maar een volgende stap en een concreet plan ontbreken.

Ze zei zich ook de te realiseren dat de uitdagingen wellicht te complex zijn. De PvdA riep het college desondanks op om de stap te zetten van denken naar doen. Concrete stappen zijn in de ogen van de PvdA aan de slag gaan met gastvrije entrees naar de binnenstad, klimaatadaptatie, onderwijsachterstanden en een eerlijke verdeling van de kosten voor de energietransitie.

Daarnaast liet Tiekstra weten dat het voor de PvdA onverteerbaar is dat het kabinet Delft opzadelt met een financieel probleem, terwijl Delft dat probleem net had opgelost. Volgens de PvdA moet het college creatieve oplossingen zoeken om de komende begroting rond te krijgen. Extra lenen kan daarbij ook een optie zijn.

ChristenUnie

Fractievoorzitter Joëlle Gooijer van de ChristenUnie vertelde hoe de verhalen van de veteranen op 6 juni, tijdens de herdenking van 75 jaar D-Day, veel indruk op haar hadden gemaakt. Hoe jonge mannen vochten voor de vrijheid, niet omdat een hekel hadden aan Duitsers, maar omdat ze een hekel hadden aan onrecht. Elke dag weer, stap voor stap, met elkaar, zei Gooijer, ook vanavond, om de stad mooier te maken, om tegen ongelijkheid en tegen armoede te strijden, tegen klimaatverandering. Dat grote verhaal miste de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de kaderbrief. Dat moet in de visie van de ChristenUnie het vertrekpunt zijn, om van daaruit naar de belangen in de stad te luisteren, ook als die belangen moeilijk tot de raad doordringen. Het algemeen belang kan volgens Gooijer alleen goed worden afgewogen als alle belangen worden gehoord.

De ChristenUnie vindt dat daarbij heldere keuzes en concrete acties nodig zijn. Het college heeft in de ogen van de ChristenUnie wel plannen voor de lange termijn, maar op de korte termijn is er ook actie nodig. De ChristenUnie denkt dan onder meer aan de energiecoach, armoedebestrijding, vroeg- en voorschoolse educatie, prestatieafspraken over ouderenhuisvesting. Stap voor stap acties om te investeren in de stad.

Fractievoorzitter Gooijer pleitte verder voor een solide financieel beleid, waarbij structurele uitgaven worden gedekt door structurele uitgaven.

Stadsbelangen Delft

Fractievoorzitter Bram Stoop van Stadsbelangen Delft blikte kort terug op de collegeperiode die ruim een jaar geleden begon. Het college straalt positiviteit uit en oogt, volgens Stoop, daadkrachtig in het bedenken van plannen, maar mist daadkracht in de uitvoering van die plannen.

Stadsbelangen Delft benadrukte dat Delft meer is dan TU en studenten. Uitgaven van dertien miljoen voor de aanleg van een brug lijkt volgens fractievoorzitter meer een cadeautje voor studenten te zijn. Met dat geld zou Delft naar zijn mening ook andere dingen kunnen doen, zoals een lastenverlaging voor de inwoners.

Wat de energietransitie betreft, wil Stadsbelangen Delft dat het college inzet op realistische doelstellingen of in woorden van Bram Stoop: Doe wat haalbaar en betaalbaar is. Bij een eventuele verkoop van de Eneco-aandelen hoeft de winst wat zijn fractie betreft niet alleen naar energiedoelen te gaan. Daarnaast vroeg Stoop aandacht voor de ambities in het sociaal domein, waar het volgens hem tijd is om de handen uit de mouwen te steken. Stadsbelangen Delft verwacht dat het college ook iets doet aan de fietsenoverlast en dat de parkeertarieven in de parkeergarages worden verlaagd. Het is volgens Stadsbelangen Delft ook tijd voor daadkracht in het welzijnsbeleid en ook tijd om met ouderen over dat beleid te praten. Fractievoorzitter Stoop adviseerde het college te stoppen met pingpongkreten zoals we komen er op terug en we kijken er naar. Stoop sloot zijn beschouwing met de goede raad: Bedenk; wat er niet is, is er niet.

Onafhankelijk Delft

Raadslid Jolanda Gaal nam de beschouwing van Onafhankelijk Delft voor haar rekening en nam de raad mee op een rondje door de stad waar het gebeurt. Op straat, bij de mensen thuis, die schulden hebben, die bang zijn voor hun veiligheid of last hebben van studenten of op een woning wachten.

Onafhankelijk Delft gaf STIP een veeg uit de pan en noemde de plannen voor het Prinsenhof en Agathaplein een soap, met inspraak als een doekje voor het bloeden. Daarnaast pleitte Gaal voor de terugkeer van Delft als sportstad, een plan voor een nieuwe sportcampus en het opheffen van de Sportraad.

Namens Onafhankelijk Delft sprak Gaal ook de wens uit dat het mooi zou zijn als er één lokale partij in het college zou zitten.

College

Door de leden van het college werd in de eerste termijn van de vergadering kort op de beschouwingen gereageerd. Wethouder Stephan Brandligt beaamde dat het college veel ambities heeft en dat Delft financiële uitdagingen staan te wachten. Hij steunde dan ook de oproep van GroenLinks om aan te kloppen bij partijen in de Tweede Kamer. Wethouder Bas Vollebregt zei dat technologie en toerisme de pijlers en de parels zijn van de Delftse economie. Die parels moet Delft volgens Vollebregt nog meer oppoetsen.

Wethouder Martina Huijsmans somde de plannen op die in het najaar naar de raad komen, waaronder de mobiliteitsvisie waar veel partijen naar verwezen in hun beschouwingen. Ook parkeren en de fietsen zijn onderwerpen in haar pakket waar de raad na ze zomer mee aan de slag kan. Wethouder Hatte van der Woude kondigde aan dat ze de raad gaat informeren hoe het kan dat in Delft de jeugdzorg stabiel bleef, maar dat er regionaal veel meer kosten zijn gedeclareerd dan was begroot. Wethouder Karin Schrederhof stelde onder meer de SP gerust door te stellen dat het college ook aandacht heeft voor de mensen in armoede die een baan hebben. Daarnaast zei ze dat het college met Delft Voor Elkaar in gesprek gaat over een meer gerichte inzet van het welzijnswerk.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt concludeerde aan het eind van het debat dat er zonder wrijving geen glans is en dat ze veel passie voor de stad had gehoord in de beschouwingen van de raadsfracties.

Insprekers

Voor de vergadering luisterden de raadsleden naar twee insprekers: David Lansen van Stichting Centrummanagement Delft (SCMD) en Hein Gijsman, vicevoorzitter van D.S.R. Proteus-Eretes. Lansen vroeg aandacht voor het project de Rode Loper. De Rode Loper moet zichtbaar worden op de as die de westkant en de oostkant van de binnenstad met elkaar verbindt. De Binnenwatersloot, de Peperstraat en de Oude Langendijk moeten hiervoor ingrijpend op de schop. Er is volgens Lansen vijf jaar lang in 70 overleggen over gesproken maar er zit nauwelijks schot in de zaak. Daarnaast sprak hij de vrees uit dat het project helemaal niet doorgaat, omdat er voor 2020 in de kaderbrief geen geld voor opzij is gezet. Hij vroeg de raad het project op te nemen in de begroting voor 2020 en daarna.

Hein Gijsman van roeivereniging Proteus-Eretes vroeg de raad om duidelijke afspraken te maken over de aanleg van de Gelatinebrug en over de veiligheidsaspecten die daarbij voor de roeiers van belang zijn. Gijsman adviseerde de raadsleden om samen met de provincie onderzoek te doen naar een integrale visie op veiligheid op de Schie.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering liet de raad onder meer de jaarstukken 2018 en de voorstellen Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een dakopbouw ten behoeve van zes appartementen aan de Mina Krüsemanstraat 40-44 en Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor tijdelijke transformatie kantoorgebouw Motorenweg 5 door de voorzitter aftikken als hamerstuk.

Pagina opties