Akkoord bereikt over Sint Sebastiaansbrug

Dit item is verlopen op 18-12-2015.
18 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft wethouder Lennart Harpe op dinsdag 17 november bekendgemaakt dat de Sint Sebastiaansbrug vervangen gaat worden door een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter.

De gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben afspraken over wie voor welk deel van dit project verantwoordelijk is en over de kostenverdeling is een intentieovereenkomst opgesteld die binnenkort door de partijen wordt ondertekend. De wethouder kondigde aan dat de overeenkomst plus een brief van het college met een voorstel deze week naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Over de kosten van het project en de verdeling van de kosten over de partijen werd de commissie in een besloten vergadering door de wethouder geïnformeerd. De inhoud van de collegebrief van 7 september die de commissie aanvankelijk zou bespreken, was door de informatie van de wethouder achterhaald.

In de brief legde het college uit dat er op dat moment nog werd gezocht naar een oplossing voor de kostenverdeling tussen de drie partijen en ook dat er naast de varianten van een basculebrug van 5,5 en een basculebrug van 4,5 meter hoog ook de optie van een vaste brug van ruim 6 meter hoog werd onderzocht.

Die laatste variant viel volgens de wethouder al snel af, omdat die niet goed aansloot bij het gevoel in de stad. Begin dit jaar was het ontwerp voor een tafelbrug al van tafel geveegd. De uiteindelijke keuze is gevallen op de beweegbare brug van 4,5 meter hoog. Provincie, metropoolregio en gemeente betalen elk een deel van de kosten en een gelijk deel van de eventuele meerkosten. De wethouder zei te verwachten dat de Delftenaren voor de zomer van 2020 met de tram over de nieuwe brug kunnen.

De eerste reacties, ook van de insprekers op dit onderwerp, waren voorzichtig positief. Inspreker Peter Jonquière van belangengroep De Brug moet Beter zei op persoonlijke titel dat hij blij was dat de situatie voor voetgangers en fietsers er niet slechter op wordt. De fracties beperkten hun reacties tot enkele vragen, waarbij het CDA liet weten de inhoudelijke discussie over een maand te willen houden.

Woningmarkt

Bij de behandeling van de collegebrief over de regionale afspraken over de woningmarkt in Haaglanden deelden diverse fracties hun zorgen over het toenemende tekort aan sociale huurwoningen in de regio en in Delft. Zorgen die wethouder Raimond de Prez erkende, omdat de woningcorporaties woningvoorraad afstoten en geen geld hebben om nieuwe huurwoningen te bouwen.

De SP vroeg onder meer aandacht voor de groeiende wachttijd die voor grote huurwoningen op dit moment kan oplopen tot 68 maanden. Onafhankelijk Delft vindt dat Delft zelf afspraken met de corporaties moet maken en D66 vroeg de wethouder om informatie over enkele lopende onderzoeken, zoals de pilot Tijdelijke woonvormen. Ook enkele andere fracties vroegen daar om.

De wethouder beloofde dat hij die informatie integraal in een voortgangsbrief naar de raad zal sturen. De echte discussie over het huisvestingsbeleid in Delft vindt volgend jaar plaats als de Woonvisie 2016 gereed is. De raad krijgt daarvoor begin 2016 nog een startnotitie om van gedachten te wisselen over de inhoud van de Woonvisie.

Internationale studenten

In de overlegvergadering werd bij de bespreking over de huisvesting voor het toenemend aantal buitenlandse studenten al duidelijk dat dat onderwerp volgens diverse fracties ook een plek verdiend in de Woonvisie. Stadsbelangen en CDA stelden de vraag of Delft de toename wel aankan en of de grens zo langzamerhand niet is bereikt. Het CDA constateerde tevens tevreden dat er bij het zoeken naar huisvesting ook buiten Delft wordt gekeken. De VVD sprak eveneens haar zorg uit over de toename van het aantal studenten uit en van de verkamering van woningen, waardoor de kans bestaat dat de acceptatie van luidruchtige buren in de stad afneemt. De ChristenUnie zou van het college een plan van aanpak willen zien dat de raad begin 2016 zou kunnen bespreken.

In zijn reactie liet wethouder De Prez weten dat hij weinig voelt voor een apart plan voor een specifieke groep woningzoekers. Hij pleitte ervoor om de hele woningmarkt onder de loep te nemen en de doelgroepen in samenhang te zien. Daarnaast stelde hij dat ook de regio is betrokken bij het vinden van huisvesting voor deze groep studenten. In Delft werden 200 extra woonplekken voor buitenlandse studenten gevonden en in de buurgemeenten 500.

Spoorzone

De voortgangsrapportage over het derde kwartaal van 2015 van het Spoorzoneproject was voor wethouder Harpe aanleiding om een bijeenkomst aan te kondigen die op 28 november in Loods 015 wordt gehouden. De stad krijgt dan de kans om de eindsituatie van de grote werken te zien en de tussentijdse grote wijzigingen in het gebied. Daarnaast kunnen kandidaat-huizenkopers er terecht op een informatiemarkt. 

Op een door de fracties van VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie ingediende notitie “betrokkenheid van de gemeenteraad bij de gebiedsontwikkeling Spoorzone” zal door het college schriftelijk worden gereageerd. De fracties hebben de notitie opgesteld in reactie op de begeleidende brief van het college bij de voortgangsrapportage waarin het college ingaat op de betrokkenheid van de raad bij de Gebiedsontwikkeling Spoorzone. De reactie van het college en de notitie worden door de commissie in januari verder besproken.

Parkeerbedrijf

SP, CDA en ChristenUnie gaan met hun fracties in overleg of ze wellicht in de raadsvergadering op donderdag 26 november een motie indienen bij de scenariokeuze van het college voor het Integraal Exploitatiebedrijf Parkeren. De keuze van het college is daarbij gevallen op Parking Delft, omdat dat bedrijf alle Delftse parkeerkennis in huis heeft. Een keuze die op de steun van onder meer D66, STIP en VVD kan rekenen. Maar er was bij een aantal fracties ook verwarring over de argumentatie en overwegingen die het college in de brief noemde om de regie uit handen te geven.

De wethouder probeerde duidelijk te maken dat de gemeenteraad de tarieven blijft vaststellen en misschien nog nauwkeuriger dan in het verleden aan de knoppen kan draaien, maar de regie op de uitvoering komt bij Parking Delft.  Hij beloofde de raad regelmatig te informeren over het verloop van de ingezette koers. Daarin neemt hij ook de suggesties mee van D66 en STIP om beter en slimmer te werken bijvoorbeeld door fietsen in de parkeergarages te stallen en via open data het ontwikkelen van parkeerapps mogelijk te maken.

Dansschool

De gemeenteraad krijgt voor eind volgende week een brief van het college over het besluit of de vergunningaanvraag van dansschool Wesseling voor het pand Buitenwatersloot 327 wel of niet is goedgekeurd.

Wethouder Ferrie Förster maakte dat donderdagavond bekend, nadat drie insprekers namens buurtcomité Westlandhof opnieuw hun bezwaren hadden laten horen tegen de mogelijke vestiging van de dansschool in hun buurt. De bewoners hadden vragen over de planprocedure. Ze vrezen ernstige parkeer- en geluidsoverlast. Omdat het onderwerp niet op de agenda van de overlegvergadering stond, werd het door de commissie verder niet inhoudelijk besproken. 

Pagina opties