Aankoop Gele Scheikunde roept vragen op

Dit item is verlopen op 10-05-2019.
10 april 2019 – Het voorstel van het college aan de raad om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 april veel vragen opgeroepen bij de fracties.

Het college wil op deze locatie een school realiseren voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs en vraagt daarom aan de raad om hiervoor een krediet van ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag is nodig voor de aankoop, sloop, sanering en het bouwrijp maken van de locatie Gele Scheikunde.

De voorzitter van de vereniging van eigenaren Michiel de Ruyterweg 33-39 deed in zijn inspreekminuten via de commissie een beroep op het college om de bewoners te blijven betrekken bij de integrale planontwikkeling van het gebied. De bewoners van het rustige wijkje vrezen voor hun woongenot door de komst van de school en de intentie van de TU om er een hoge woningdichtheid te realiseren.

Bij verschillende fracties, waaronder CDA, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en SP, riep vooral het kostenplaatje voor de gemeente vragen op en de snelheid waarmee een besluit van de raad wordt gevraagd. Ook de fractie van Onafhankelijk Delft sprak haar zorgen uit over de financiën, maar wees er tevens op dat de komst van internationale voortgezet onderwijs de positie van Delft versterkt als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. 

Het college schat, naast het beschikbaar stellen van het krediet van 1,5 miljoen euro, het risico voor de gemeente in op vier ton. Wat GroenLinks betreft, draagt de gemeente niet meer dan zeven ton bij aan de komst van een internationale school in Delft voor voortgezet onderwijs. Het lijkt GroenLinks eerlijk en schappelijk dat de bedrijven, waar de school meerwaarde voor heeft, bijdragen aan de school.

De overige coalitiepartijen STIP, PvdA, D66 en VVD lieten weten akkoord te gaan met het voorstel, onder meer omdat het ministerie de aanvraag om in Delft een internationale school voor voortgezet onderwijs te vestigen heeft goedgekeurd. Dat betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om de huisvesting te realiseren.

De wethouders Bas Vollebregt (grondzaken) en Hatte van der Woude (onderwijshuisvesting) lieten weten blij te zijn met de aankoop die als een unieke kans voor de gemeente voorbij kwam en waar de laatste weken keihard met de TU over onderhandeld is. Vollebregt beaamde dat er sprake is van een flink kostenplaatje, maar andere gebouwen zijn volgens hem niet voorhanden en locaties waar geen onderwijsbestemming op ligt zouden het realiseren van de school nog duurder kunnen maken.

Wethouder Van der Woude wees het idee om bedrijven te laten bijdragen van de hand. Ze hield de commissie voor dat de gemeente een door de overheid bekostigde school bouwt voor ouders en kinderen en niet voor bedrijven. Volgens haar wordt het een gewone school en geen privéschool of een door Shell bekostigde school zoals in Den Haag. De wethouders stelden de omwonenden gerust dat zij betrokken blijven bij de integrale gebiedsontwikkeling en dat daarbij ook gekeken wordt naar aspecten als bereikbaarheid en mobiliteit.

Stadsbelangen Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie zeiden het voorstel mee terug te nemen voor verdere bespreking in hun fracties. Dat betekent dat het voorstel als bespreekstuk is toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering die op donderdag 16 mei wordt gehouden.

Oostsingel 181

In die vergadering praat de gemeenteraad ook verder over het voorstel om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van drie appartementen op de locatie Oostsingel 181 in Delft.  Bij de bespreking van de ontwerpverklaring in de overlegvergadering van de commissie van 20 november 2018 hadden veel fracties hun bedenkingen over het plan.

Met name het bouwvolume en de inpassing in het groen zorgden voor twijfels en waren in de raadsvergadering van 29 november vorig jaar aanleiding voor een amendement van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA om er zeker van te zijn dat de initiatiefnemer zich houdt aan de voorgestelde ‘groene’ maatregelen in het plan. Het amendement droeg daarnaast op dat de aansluiting van het terras met de sloot natuurvriendelijk wordt ingericht en dat daarbij advies wordt ingewonnen bij de stadsecoloog. Dat is inmiddels gebeurd en volgens wethouder Martina Huijsmans past het binnen de richtlijnen van het hoogheemraadschap.

GroenLinks pleitte bij de wethouder voor actieve handhaving tijdens de bouw van de appartementen. Volgens wethouder Huijsmans is dat mogelijk aan de hand van een fotoreportage om daarna te toetsen of alle ‘groene’ maatregelen zijn uitgevoerd. De ChristenUnie zei nog niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel omdat de fractie nog vragen heeft uitstaan bij het hoogheemraadschap. De ChristenUnie wil weten wat het schap verstaat onder een natuurvriendelijke oever. Ook die vraag wil GroenLinks nog intern bespreken, net als Stadsbelangen Delft dat het voorstel mee terugneemt naar de fractie. D66, STIP en VVD lieten weten akkoord te zijn met het voorstel.

Zonnepanelen

Overwegend positief liet de commissie zich uit over het voorstel Vaststellen sneltoetscriteria zonnepanelen. Het voorstel vereenvoudigt de regels voor het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad en de beschermde stadsgezichten. Daardoor zijn er meer mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen zonder dat het nodig is een omgevingsvergunning aan te vragen. Het uitgangspunt van de regels is dat de zonnepanelen niet of nauwelijks zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare ruimte en dat de panelen ingepast worden in de bestaande architectuur van het pand.

STIP vroeg wel aandacht voor het type zonnepanelen. In het voorstel wordt de voorkeur gegeven aan zwarte panelen. Wat STIP betreft mogen dat ook andere kleuren zijn die passen bij een gebouw of dakpannen met zonnecellen. GroenLinks deelde die opvatting van STIP. Andere fracties, waaronder PvdA en VVD, vroegen wethouder Huijsmans aandacht voor de handhaving. De VVD vindt het van belang dat het beschermd stadsgezicht niet wordt aangetast en vroeg om meer inzicht in de handhaving. De ChristenUnie zei graag te willen weten hoeveel zonnepanelen er na een jaar zijn geplaatst. De wethouder gaat er navraag naar doen. STIP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. Het voorstel is toegevoegd aan de bespreekagenda van de komende raadsvergadering op 16 mei.

Beheerplannen

Het voorstel Beheerplannen Wegen en Civiele constructies 2019-2023 is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de komende raadsagenda. Bij de VVD riepen de plannen een ‘Zie je nou wel gevoel’ op en ook andere fracties wezen op het feit dat de bezuinigingen op onderhoud in de afgelopen jaren er nu voor zorgen dat wegen, bruggen en kades dringend toe zijn aan een opknapbeurt. Wethouder Huijsmans legde uit dat het de afgelopen jaren lastig was met het beheer, maar dat in noodgevallen reparaties direct worden uitgevoerd. De beheervisie komt na de zomer naar de raad. Wensen van fracties, zoals het weren van vrachtverkeer in de binnenstad (D66) en het inrichten van leefstraten in het Westerkwartier (STIP) kunnen daarin worden meegenomen, aldus de wethouder.

Nieuw Delft

In de commissie werd ook positief gereageerd op de voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft over het vierde kwartaal van 2018. STIP vroeg aandacht voor voldoende parkeerruimte in de fietsenstallingen bij het station en D66 wees op de duurzaamheidsscores. D66 zei weinig plusjes te zien in de rapportage. Wethouder Stephan Brandligt zei tevreden te zijn over die scores. Alles is groen en er staan veel plusjes, aldus de wethouder. De commissie zag geen aanleiding om de rapportage verder in de raadsvergadering te bespreken.

Warmteplan

Bij de bespreking van het plan van aanpak Warmteplan 2021 spitste de discussie zich onder meer toe op de betaalbaarheid en de kosten om Delft in 2030 aardgasvrij te krijgen. In het plan van aanpak beschrijft het college aan de hand van acht uitgangspunten de weg naar het Warmteplan 2021 en de stappen daarna.

Wethouder Brandligt kon de opmerkingen van verschillende fracties dat het plan van aanpak nog weinig concreet is alleen maar beamen omdat het ‘echte’ plan nog gemaakt moet worden. Hij lichtte toe dat de gemeente daarover al in gesprek is met onder andere woningcorporaties en bewoners. SP en Stadsbelangen Delft benadrukten dat alle bewoners betrokken moeten worden. Volgens de wethouder gaat dat gebeuren wanneer op wijkniveau wordt gekeken naar de energietransitie.

Volgens D66 moeten ook bedrijven mee kunnen praten. Daarvoor zou de gemeente een klimaattafel kunnen opzetten waaraan betrokken bewoners, organisaties en bedrijven kunnen meepraten over het warmteplan. De ChristenUnie riep de wethouder op eens in Woerden te gaan kijken waar wordt geëxperimenteerd met het energieneutraal maken van huurwoningen uit de jaren zestig. Brandligt verzekerde dat Delft ook in andere gemeenten kijkt om daar van te leren.

De wens van diverse fracties om meer inzicht te krijgen in de kosten voor bewoners kon de wethouder begrijpen, maar is op dit moment volgens hem moeilijk te vervullen omdat er nog te weinig bekend is over toekomstige maatregelen. Hij verwacht wel dat dat inzicht eerder gegeven kan worden aan bewoners van wijken die voor 2030 van het gas af gaan dan aan bewoners van wijken die na 2030 volgen. Daarnaast sprak de wethouder de hoop uit dat de normen voor een kostenverdeling worden bepaald door het rijk. Om de raad betrokken te houden stelde hij voor om jaarlijks te rapporteren, maar hij zei ook open te staan voor andere suggesties van fracties.

Hij liet STIP weten dat het nieuwe energieloket dit jaar nog opengaat. STIP kondigde aan dat die fractie in de komende raadsvergadering op 16 mei wellicht met een motie komt voor concrete maatregelen op de korte termijn. Ook de VVD liet weten een motie te overwegen om richting te geven aan de financiële consequenties voor huiseigenaren en Delftenaren die niet in een sociale huurwoning wonen.

Rondvragen

Op verzoek van de SP gaf wethouder Huijsmans een toelichting op de stand van zaken rond de Gasthuislaan waar sluipverkeer sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug volgens de bewoners voor veel drukte en overlast zorgt. De wethouder liet weten dat deze week een toezichtcamera is geplaatst, dat er met bewoners wordt overlegd, dat het onderzoeksbureau aan de slag gaat en dat volgende week het smiley-bord wordt geplaatst dat lacht als het verkeer zich aan de snelheid houdt.

Pagina opties