... Vergaderagenda detail Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 29-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen

1.a Afscheid van de heer E.C. Damen

1.b Rapportage commissie onderzoek geloofsbrieven/voorstel tot benoeming van de heer N.G. den Hollander (PvdA) tot lid van de raad van de gemeente Delft

1.c Het afleggen van de verklaring en belofte door de heer Den Hollander

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2017 + erratum

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken week 21 t/m week 24.

4 Vaststellen hamerstukkenagenda

5 Vaststellen bespreekagenda

Aantekening: Het presidium stelt voor om ten aanzien van de bespreekagenda een totale spreektijd aan te houden van 3.30 uur. Dit betekent 16 minuten per fractie en 34 minuten voor het college.

6 Initiatiefvoorstellen

7 Benoemingen

7.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herbenoeming lid Adviescommissie voor bezwaarschriften

8 Bespreekagenda

8.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst

Aantekening: Het college wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

Tijdens de commissiebehandeling zijn door fracties verschillende moties en amendementen aangekondigd.
De onderwerpen daarvan zijn op RIS te vinden in de “adviesbrief raad” onder deze vergadering.

8.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake bestemmingsplan Lidl Griegstraat

Aantekening: Wethouder Förster wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fracties PvdA en SD nemen het stuk mee terug naar de fractie.

8.3 Brief van het college van B&W inzake conceptreactie ontwerp OV Kadernota MRDH

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De ChristenUnie komt met een aangepaste tekstuele aanvulling.

8.4 Brief van de voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten inzake competenties wethouders

Aantekening: De voorzitter van de Begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten is uitgenodigd voor dit agendapunt.

De fractie Stadsbelangen heeft een motie aangekondigd.

8.5 Brief van het college van B&W inzake uitkomsten onderzoek financiële haalbaarheid IGVO Delft

Aantekening: Wethouder Hekker wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie Christenunie overweegt een motie in te dienen.

9 Hamerstukkenagenda

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake jaarstukken 2016

9.2 Voorstel van de R&A-commissie aan de gemeenteraad inzake R&A-advies jaarstukken 2016

9.3 Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake verantwoording fractievergoedingen 2016

9.4 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake de vaststelling van de Rioolaansluitverordening onder gelijktijdige intrekking van de Aansluitverordening Riolering gemeente Delft.

9.5 Voorstel van het college aan de gemeenteraad tot aanpassing van de verordening Energiebesparingsfonds Delft 2013

9.6 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herhuisvesting overige uitvoerende onderdelen de Staal

10 Sluiting