... Begroting 2018

Begroting 2018

Het college van b en w heeft de gemeenteraad op donderdag 7 september de Programmabegroting 2018 -2021 aangeboden.

In de inleiding schrijft het college onder meer dat in de begroting wordt gewerkt aan ‘de basis op orde’, dat lasten worden verlicht en er wordt geïnvesteerd in de stad. De investeringen hangen samen met de Agenda Delft 2040. Verder wordt voorgesteld om financiële ruimte die ontstaat op te nemen als risicobuffer in de Algemene reserve.

In de raadsvergadering van donderdag 26 oktober geven fracties hun algemene beschouwingen over de Programmabegroting 2018 – 2021. Op donderdag 9 november is de afsluitende behandeling door de raad aan de orde.

Tussendoor wordt de begroting meer in detail uitgediept via de commissievergaderingen, waarbij ook de mogelijkheid tot inspreken bestaat. De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert op dinsdag 31 oktober. De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de begroting op woensdag 1 november. De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert op donderdag 2 november  over de programmabegroting. In die commissievergadering worden ook de Najaarsrapportage 2017, het Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkelingen (T-MPG) en de Belastingverordeningen 2018 besproken.

Programmabegroting 2018-2021

Belastingverordeningen 2018

Routeschema begroting 2018-2021