... Actueel Extra kosten VAK DOK zorgen voor kritische noten

Extra kosten VAK DOK zorgen voor kritische noten

16 juni 2017 – Het voornemen van het college om in de Kadernota 2017 eenmalig 1,3 miljoen euro en structureel twee ton extra op te nemen voor de huisvesting van VAK en DOK aan het Vesteplein heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur tot kritische reacties geleid.

De Kadernota 2017 wordt op donderdag 22 juni in zijn geheel besproken door de commissie Algemeen. De commissie EFB nam hierop alvast een voorschot, omdat het gaat om een forse wijziging in de komende begroting waarvan de Kadernota de opmaat is.

VAK en DOK

Nagenoeg alle fracties reageerden tevreden over de vorderingen die VAK en DOK maken in hun ambitie om de bibliotheek samen met de afdeling VAK Onderwijs om te vormen tot een nieuw Taal- en Cultuureducatief Centrum (TCC). In de uitwerking van de plannen is nu echter gebleken dat daarvoor wel extra ruimte nodig en die is gevonden in het voornemen in het huren van extra ruimte. Dat kan door de huidige CoolCat winkel te huren, waarbij een extra ingang ontstaat bij de Paradijspoort/Gasthuislaan naar het Vesteplein.

Verschillende fracties reageerden ontstemd op de extra kosten en het feit dat de raad schijnbaar geen andere keus heeft, omdat het TCC er anders niet komt. Het CDA wilde daarom van wethouder Ferrie Förster weten hoe hij in de toekomst meer tegenvallers gaat voorkomen. Ook de VVD vroeg zich hardop af of het bij deze extra kosten blijft. Stadsbelangen Delft deelde met andere fracties het positieve gevoel over de samenwerking tussen DOK en VAK maar deelde ook de kritiek over de hoge kosten. Daarbij zei deze fractie ook het gevoel te hebben dat de raad tegen de muur staat. De ChristenUnie sloot zich aan bij de opmerkingen van het CDA en Stadsbelangen Delft.

Meerwaarde

Voor de SP was de extra verhoging van de kosten geen verrassing. Die fractie zei eerder al gewezen te hebben op de onhaalbare bezuinigingsopdracht aan DOK en VAK. De SP zei blij te zijn dat die bezuiniging nu iets wordt verzacht. GroenLinks liet weten ook liever financiële meevallers te zien, maar complimenteerde raad en college met het behoud van VAK Vrije Tijd. De fractie wees er op dat ook een bezuiniging van één miljoen euro is gerealiseerd. De PvdA snapte de kritiek op de hogere kosten. De fractie voegde daaraan toe dat daarmee geen sprake is van een overschrijding, maar van een uitwerking van een plan waarbij de omvang duidelijker wordt. Ook STIP wees daarop. D66 constateerde net als GroenLinks dat er nog steeds sprake is van een structurele bezuiniging. D66 zei meerwaarde te zien in minder geld.

Wethouder Förster kon het CDA niet de garantie geven dat er geen tegenvallers meer komen. Hij schetste de commissie het proces tot nu toe. Hij verwacht in de eerste helft van juli het definitief ontwerp en de definitieve kosten. Vervolgens volgt een aanbesteding en kan daarna de verbouwing van Vesteplein 100 beginnen. Förster verwacht dat die voor de zomer van 2018 gereed is.

Jaarstukken 2016

Bij de bespreking volgende week van de Kadernota kijkt de commissie vooruit. Donderdagavond werd in de overlegvergadering teruggekeken naar de Jaarstukken 2016. Bij die stukken horen ook het advies van de commissie Rekening en Audit en het voorstel met de verantwoording fractievergoedingen 2016. Dit laatste voorstel werd door de commissie in de procedurevergadering toegevoegd aan de hamerstukkenagenda van de raadsvergadering op donderdag 29 juni. Na een uitvoerig debat voegde de commissie ook de gemeentelijke jaarstukken en het R&A-advies aan die agenda.

Het overschot van 24 miljoen dat de jaarrekening laat zien was voor verschillende partijen het bewijs van solide, behoedzaam financieel beleid en het bewijs dat het financieel herstel van Delft doorzet. Diverse oppositiepartijen, waaronder ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en SP zagen in het miljoenenoverschot het bewijs dat er realistischer geraamd moet worden, omdat in de Najaarsrapportage rekening werd gehouden met een overschot van 12 miljoen euro. Ook D66 benadrukte het belang van realistisch ramen. Stadsbelangen Delft lichtte toe niettemin blij te zijn met het bereikte resultaat en deelde complimenten uit aan het college en aan de ambtelijke organisatie.

Wethouder Aletta Hekker wees de commissie erop dat een strak beleid en het herstel van de economie positief doorwerken in de financiën van Delft. Daarnaast zei ze dat de geplande activiteiten van de gemeente over de hele linie zijn uitgevoerd en dat de doelstellingen zijn gehaald. Ze hield de fracties verder voor dat het bij de vaststelling van de Kadernota van belang is dat behoedzaamheid en ambitie in balans blijven.

Competenties

In februari vorig jaar besloot de raad via een amendement om een vervolg te geven aan het onderzoek Grote Projecten. Naast een regeling risicovolle projecten werd de raad ook gevraagd om na te denken over competenties, waaraan (toekomstige) wethouders moeten voldoen en richtlijnen op te stellen om de kennisoverdracht van portefeuilles bij wisseling van wethouders te waarborgen.

Martina Huijsmans, voorzitter van de Begeleidingscommissie, lichtte in de overlegvergadering donderdagavond een brief toe, waarin suggesties aan de raad worden gedaan om verzekerd te zijn van competente wethouders. Over de gedachte om de hele raad iets te laten vinden van de geschiktheid van een wethouder werd door fracties verschillend gedacht.

De SP vindt dat partijen zelf moeten bezien of hun kandidaat-wethouder wel of niet geschikt is. Ook STIP oordeelde dat partijen zelf serieus moeten omgaan met het voordragen van een kandidaat. Volgens de PvdA zou er ook meer aandacht moeten zijn voor de samenwerking tussen wethouders en hoe een college als team goed functioneert. Ook D66 noemde de samenstelling van het team cruciaal voor een goed werkend college. Volgens de VVD kan een wethouder niet zonder de competentie  levenservaring

Aad Meuleman (Stadsbelangen) kondigde aan dat hij voor de komende raadsvergadering aan de slag gaat met de opzet voor een breed gedragen motie.

Evaluatie

Het plan van aanpak Evaluatie Gemengd Model over de bezwaarprocedure van de gemeente was op verzoek van CDA, ChristenUnie en SP aan de agenda toegevoegd. De drie fracties reageerden, omdat ze aanvullingen en suggesties hadden voor de evaluatie. Wethouder Lennart Harpe kreeg ook nog verbetersuggesties mee van GroenLinks en STIP.

Delfts Kwartiertje

In het Delfts Kwartiertje werden door CDA en SP vragen gesteld over de verkoop van de vastgoedportefeuille van VOM Delft BV in de Kromstraat. De vragen aan wethouder Ferrie Förster hadden onder meer betrekking op gevolgde verkoopprocedure en behoud van de leefbaarheid in de straat. De wethouder kon over dat laatste punt geen garanties geven, maar hij liet weten dat hij het hier binnenkort over zal hebben met de nieuwe beheerder van de panden. Op verzoek van de SP stuurt hij het verslag van dat gesprek naar de commissie.

Presentatie

Voorafgaand aan de vergadering kreeg de commissie een presentatie van de quick scan die de Delftse Rekenkamer heeft laten uitvoeren op de gemeentelijke schuldpositie. Het oordeel van de onderzoekers is gunstig voor Delft. Dat nam niet weg dat vanuit de commissie diverse vragen werden gesteld. De VVD wees op adviezen van de gemeentelijk accountant die tot voorzichtigheid oproept. Het onderzoek van de rekenkamer kunnen fracties volgende week donderdag betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2017.